​170318-1- คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Close & shut & near

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.17

Ref.#596357


Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย ทั้ง “close” และ “shut" ว่าเหมือนกัน คือ

“เป็นเหตุให้บางสิ่ง ไม่เปิด” = ‘to cause something not to be open’

หรือ “หยุด หรือ กีดขวาง” = ‘to stop’ หรือ ‘obstruct’

โดยที่ “close" แสดงนัยที่ นุ่มนวล เป็นผู้ดี เป็นเถรตรง น้อยกว่า “shut”

เช่น ใช้ไหวพริบ บอกเด็กที่กำลังเคี้ยวอาหาร ให้หุบปาก โดยกล่าวว่า

“he should close his mouth while chewing food”

แทนที่จะใช้ว่า “shut your mouth”

ที่ให้สำเนียง หยาบและดุดันเหมือนไม่พอใจ

เช่นเดียวกับ ป้ายหน้าสำนักงาน ที่ส่วนใหญ่ใช้ สำนวนว่า

‘This building is closed on Sunday.’

ต้นรากของ “shut” ผันแปรจาก Old English

ที่ มีความหมายเกี่ยวกับ “bolt” และ “shoot”

ซึ่งค่อนข้าง “วางอำนาจ และเน้น” จึงควรใช้ “shut”

เฉพาะเมื่อต้องการ เนื้อหาใน นัยของการ “ห้าม หรือ ปิดกั้น”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “close” “closed” และ .”shut”

ถ้าคุณ “close” บางสิ่ง เช่น ประตู หมายถึง

คุณ จัดให้สิ่งนั้น ปกคลุม/เติมเต็ม หลุม/ช่องว่าง เช่น

‘He opened the door and closed it behind him.’

ยังสามารถใช้ว่า คุณ “shut” บางสิ่ง เช่น ประตู

ที่ไม่มีความแตกต่างในความหมาย

รูป ‘past tense’ และ รูป ‘-ed’ คือ “shut” เช่น

‘I shut the door quietly.’

สามารถใช้ ทั้ง “close” และ “shut” เป็น คุณศัพท์ ตามหลัง กริยา ที่เชื่อม เช่น

‘All the other downstairs rooms are dark and the shutters are closed.’

‘The windows were all shut.’

สามารถใช้ “close” หรือ “shut” เพื่อกล่าวว่า “งาน/ธุรกิจ หยุดชั่วขณะ”

ในร้านหรือ อาคาร/สถานที่ สาธารณะ เช่น

‘Many libraries close on Saturdays at 1 p.m.’

‘What time do the shop shut?’

เมื่อนำหน้า นาม ใช้ได้แต่เพียง “closed” เท่านั้น

สามารถกล่าว โดยใช้ว่า ‘a closed window’ ได้

โดยที่ไม่อาจใช้ว่า “’shut’ window” เช่น

‘He listened to her voice coming faintly through the closed door.’

ยังสามารถ กล่าวว่า “ถนน/เขตแดน/สนามบิน ‘is closed’” เช่น

‘The border was closed without notice around midnight.’

อย่ากล่าวว่า “ถนน/เขตแดน/สนามบิน ‘is shut’”

ข้อควรระวัง:

อย่า สับสน กริยา “close” กับ คุณศัพท์ “close”

(ที่ ออกเสียงต่างที่ คำท้าย กริยา เป็นเสียง z’ และ คุณศัพท์ เป็นเสียง s’)

ถ้า บางสิ่ง “is close” กับ บางสิ่ง หมายถึง มันอยู่ใกล้ สิ่งนั้น

เมื่อ กล่าวเกี่ยวกับ ระยะทาง โดยกล่าวว่า

ถ้าบางสิ่ง “is near/near to/หรือ close to” สถานที่/สิ่ง หนึ่ง หมายถึง

“มันอยู่ที่ระยะไม่ห่างจากสิ่งนั้น”

เมื่อใช้ ”close” ในความหมายนี้ ออกเสียงท้ายเป็น ‘s’ เช่น

‘I live in Reinfeld, which is near Lubeck.’

‘I stood very near to him.’

‘They owned a cottage close to the sea.’

เมื่อใช้ “close” และ “near” ในความหมายนี้

อย่าใช้นำหน้าตามติดด้วย นาม ให้ใช้แทนด้วย “nearby” เช่น

‘He was taken to a nearby hospital.’

‘He threw the bag into some nearby bushes.’

สามารถใช้ ‘near’ ในรูป ‘superlative’ คือ “nearest” นำหน้าติด นาม เช่น

‘They hurried to the nearest exit.’

สามารถใช้ “near” นำหน้าติด นาม เพื่อ กล่าวว่า

“บางสิ่ง ‘is almost’ เป็นสิ่งเฉพาะอย่างหนึ่ง เช่น

‘The country is in a state of near chaos.’

‘We drove to the station in near silence.’

ยังสามารถใช้ “near” นำหน้าติด คุณศัพท์ และ นาม

เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง เกือบจะมี คุณภาพ เฉพาะอย่างหนึ่ง” เช่น

‘It was a near fatal accident.’

‘The Government face a near impossible dilemma.’

สามารถใช้ “near/near to/หรือ close to” นำหน้าติด นาม

เพื่อกล่าวว่า บางคน/บางสิ่ง เกือบอยู่ใน ภาวะ เฉพาะอย่างหนึ่ง เช่น

‘Her father was angry, her mother near tears.’

‘When she saw him again, he was near to death.’

‘She was close to tears.’

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ เพื่อนหรือญาติ

สามารถใช้วลี “a ‘close friend’” อ้างอิงถึง “บางคนที่คุณรู้จักดี” เช่น

‘His father was a close friend of Peter Thomeycroft.’

อย่าอ้างอิงถึง “บางคน ว่าเป็น a ‘near friend’”

สามารถอ้างอิง ถึง บางคน ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับคุณ

ว่าเป็น “a ‘close relative’” เช่น

‘She had no very close relatives.’

ยังสามารถ อ้างอิงถึง บางคน ว่าเป็น “a ‘near relative’” แต่ ไม่นิยมใช้ทั่วไป

ข้อควรระวัง:

อย่า “สับสน” ” คุณศัพท์ “close” กับ กริยา “close”

ถ้าคุณ “close” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณเคลื่อนย้ายมัน จนกระทั่ง ‘it fills a hole/gap’

Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การเลือกใช้ “close” และ “shut”

สามารถใช้ ทั้ง “close” และ “shut” ได้กับ

“doors” “windows” “your eyes” “mouth” และอื่นๆ

โดยที่ “shut” ชี้แนะว่า “มีเสียงดัง” มากกว่า และ

บ่อยครั้ง พบในวลี เช่น “slammed shut” “banged shut” “snapped shut”

และตามปกติใช้ “shut” กับภาชนะสำหรับบรรจุ เช่น “boxes” “suitcases”

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “เวลา” ที่ ‘ร้านค้า’ ‘สำนักงาน’ ไม่เปิดทำการ

สามารถใช้ “close” หรือ “shut” ก็ได้ เช่น

‘What time do the banks close/shut?’

‘A strike has shut the factory.’

ใน US English เห็นว่า ใช้ “shut” มีสำเนียงแสดงความสุภาพ น้อยกว่า

ในประโยค เช่น ‘The store is closed/shut today.’

โดยนิยมใช้ “closed” ใน US English.

ใช้ “closed” นำหน้า นาม แต่ ไม่ต้อง สำหรับ “shut” เช่น

‘a closed window’

ปกติใช้ “closed” เกี่ยวกับ “roads” “airports” เช่น

‘The road is closed because of the snow.’

และยังใช้ “close” กับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นทางการ

เมื่อ กล่าว เกี่ยวกับ การสิ้นสุด (ending) ของ

“การประชุม” หรือ การสนทนา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)