ประชุม หน่วยงานที่นำระบบ CUPT QA ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เรื่อง การนำผลการประเมินคุณภาพ ตามระบบ CUPT QAไปใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรการให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ประชุม หน่วยงานที่นำระบบ CUPT QA ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน

เรื่อง การนำผลการประเมินคุณภาพ ตามระบบ CUPT QAไปใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรการให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

โดย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานประกันคุณภาพ ทปอ.ระบบ CUPT QA ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่นำระบบ CUPT QA ไปใช้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุม

สรุปผลการประชุม

1.ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึง เจตนารมณ์ของการให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ซึ่งมี วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืม สำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช่จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยรวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าว การให้ทุน กยศ. จึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา

2.ทบทวนเงื่อนไขการให้เงินกู้ กยศ.

หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรีประกอบด้วย

- ต้องเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
- หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนต้องได้รับทราบการเปิดดำเนินการจาก สกอ. ก่อน
- ผลการรับรองคุณภาพของ สมศ.*
- ผ่านการประเมินของ สกอ.หรือต้นสังกัด
- ต้องจัดให้มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

โดยเฉพาะประเด็น ผ่านการประเมินของ สกอ.หรือต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในภาพรวม ไม่น้อยกว่าระดับพอใช้

ซึ่ง สกอ.ได้เทียบเกณฑ์ พอใช้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน สกอ.อยู่ที่คะแนน 2.5-3.5

และ CUPT QA อยู่ที่ 4 คะแนน

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย ระบบ CUPT QA 7 ระดับที่เป็นระดับ World Class คำว่าพอใช้จึงไม่ใช่ CUPT QA อยู่ที่ 4 คะแนน ซึ่งในระดับเกณฑ์ สกอ.พอใช้คือ มีระบบและกลไกเท่ากับ CUPT QA ที่ 2 คะแนน

มติที่ประชุม จึงสรุปให้ใช้เกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุน กยศ.โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในในระดับพอใช้ ระบบระบบ CUPT QA เป็นคะแนนภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่ระดับ 2 คะแนนซึ่งรองเลขาธิการ สกอ.จะนำเสนอ กยศ.ต่อไป

การนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย

1.นำเสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ

2.ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

หมายเลขบันทึก: 623341เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 09:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 09:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี