ประชุมคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


ประชุมคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(CUPT QA Committee) ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมศาตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 คณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สรุปการประชุม

1.จากการสัมมนาคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA Committee) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามระบบ CUPT QA ของสถาบันการศึกษานำร่อง ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดชียงใหม่ ได้รับการสรุปข้อมูลจากคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อศึกษาความก้าวหน้า ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อทำรูปเล่มส่ง สกอ.สามารถทำตาราง ELO ร่วมกับ TQF ได้

3.แจ้งการรับสมัคร ผอ.สมศ.

4.การส่งรายงานการประเมินตนเองทุกระดับสามารถส่งเป็นPDF เข้าCHE QA Online โดยไม่ต้องส่งคะแนน

5.การขึ้นทะเบียนหลักสูตรใหม่ ที่ สกอ.กำหนดให้ทุกหลักสูตรที่ผ่านการประเมินโดย เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ.ขึ้นรายนามเพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีมาตรฐานนั้น สำหรับหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA จะต้องทำ Programme profile โดย ทปอ.ทำ link เพื่อให้ผู้สมัครดู ในปีการศึกษา 2561 เป็น Fully Electronic ทปอ.สร้าง link ให้เผยแพร่ผ่านCUPT Admission ยกเว้น มหาวิทยาลัยที่ทำไม่ได้ให้ปรึกษา ทปอ.

6.แผนการจัดอบรมอบรมปี 2560 ที่ ทปอ.จัด มีดังนี้

6.1 การอบรม Gap Analysis ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรสามารถวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ AUN QA

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารด้านวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กำหนดการ อบรม 3 รุ่นๆละ 100 คน

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

6.2 การอบรม OBE

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรสามารถพัฒนาออกแบบหลัดสูตรตามหลักเกณฑ์ OBE ได้

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารด้านวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กำหนดการ อบรม 3 รุ่นๆละ 100 คน

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

6.3 อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ ทปอ.ประเภท Novice Assessor

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารด้านวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กำหนดการ

Tier 1 (Overview)วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 จำนวน 200 คน

Tier 2 (Assessor) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 จำนวน 60 คน

6.4 อบรมผู้ประเมินระดับคณะ/ สถาบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผู้ประเมินระดับระดับคณะ/ สถาบัน ของ ทปอ.

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน

กำหนดการ

Tier 1 (Overview)วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 จำนวน 200 คน

Tier 2 (Assessor) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 จำนวน 60 คน

การนำผลจากการประชุมไปใช้

1.นำเสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ

2.นำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและสมัครเข้ารับการอบรม

หมายเลขบันทึก: 623340เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 09:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี