วันที่ 33 การสอนของครูพี่เลี้ยง (ุ6 มกราคม 2560)

วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นของการเรียนวันแรกของปีใหม่

สำหรับวันนี้ฉันก็ได้มีโอกาสไปสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงตัวเองในการสอนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำหรับหัวข้อของการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงในวันนี้ก็คือ การให้เด็กออกมานำเสนอโครงงานของกลุ่มตัวเอง ซึ่งเป็นงานที่ครูพี่เลี้ยงได้สั่งไปเมื่องปลายปีที่แล้ว และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากในการนำเสนอผลงาน โดยเกณฑ์การประเมินของครูพี่เลี้ยงจะดูทั้งรูปแบบการนำเสนองาน เนื้อหาของโครงงาน ชิ้นงาน และรูปเล่มของรายงาน ซึ่งการเรียนแบบทำโครงงานจะทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิดค้นชิ้นงาน นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาและยังรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานอีกด้วย ถือเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนคิดค้นหาเรื่องที่สนใจที่จะทำขึ้นมา 1 อย่าง จากนั้นเขียนที่มาและความสำคัญของการทำโครงงานนี้ขึ้นมา มีการอธิบายการดำเนินงานและมีการสรุปผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการทำงาน

บทบาทของครูสำหรับการสอนแบบนี้คือ ครูต้องรู้จักรับฟังนักเรียน และเมื่อนักเรียนมีปัญหาก็ต้องช่วยหาวิธีแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้วยตนเอง

สิ่งที่ได้สำหรับวันนี้คือ ฉันจะนำเอาทักษะ ประสบการณ์จากการสอนของครูพี่เลี้ยงนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

บรรยากาศการนำเสนองานของนักเรียน มีดังนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)