วันที่ 34 ทำโครงการกิจกรรมที่ 1 (10 มกราคม 2560)

พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนครูเป็นเลิศได้ทำโครงการร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ชื่อโครงการว่า "คิดเลขเร็ว นักคิดคณิตตัวจิ๋ว" ซึ่งพวกเราวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการอยู่ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคิดคล่องว่องไว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโจทย์คณิตพิชิตเวลา และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Walk Rally ABCM ซึ่งตอนนี้พวกเรากำลังจะเริ่มทำกิจกรรมที่ 1 มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ พวกเราที่รับผิดชอบนักเรียนแต่ละชั้นจะต้องนำสมุดคำตอบและpower point ของคำถามโจทย์คิดเลขเร็ว 20 ชุดไปให้นักเรียนแต่ละห้อง จากนั้นให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ช่วยเปิดpower point ของคำถามโจทย์คิดเลขเร็วให้นักเรียนได้ทำให้ครบ 20 ชุด และสรุปคะแนนนักเรียนทั้งหมดแล้วคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละห้องจำนวน 5 คน เพื่อนำไปแข่งขันต่อในกิจกรรมที่ 2

ฉันได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมที 1 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องเดินเก็บแบบประเมินคะแนนของนักเรียนทั้งชั้น ในแต่ละตึกของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จะไม่ได้แยกเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปที่ระดับชั้นเดียวกันจะอยู่ตึกเดียวกัน แต่ที่โรงเรียนนี้คือ จะแยกตึกตามโปรแกรมที่นักเรียนเรียนอยู่ เช่น โปรแกรมปกติ, คณิต-ภาษา, คณิต-วิทย์, English program ซึ่งจะยากต่อการเดินเก็บแบบประเมินเพราะตึกแต่ละตึกอยู่ไกลกัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่กิจกรรมนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะมีการประสานงานและให้ความร่วมมือจากครูประจำชั้นเป็นอย่างดี ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

สำหรับบรรยากาศการทำโครงการกิจกรรมที่ 1 มีดังนี้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)