มาแล้วค่ะ ผลรางวัลจตุรพลัง  ประจำเดือน "ตุลาคม 2549"

 ยอดคุณเอื้อ แห่งเดือนได้แก่

 

นพ.วชิระ   เพ็งจันทร์     รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 http://mhtech.dmh.moph.go.th/km1/  

ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal"></p> คุณสำราญ ไชยนนท์  เฟื่องฟ้า  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal">Blog: http://gotoknow.org/blog/km-chaimontree</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal"></p>   <p>ยอดคุณกิจ แห่งเดือนได้แก่</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal">ลุงจวง  ผลเกิด   ปราชญ์ชาวบ้าน จ.พิจิตร  </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt">มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p> <p>ยอดคุณลิขิต แห่งเดือนได้แก่</p> <p></p>

นางสาวหทัย เหมทานนท์ และคุณจิรา กาญจนภักดิ์   

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Blog: http://gotoknow.org/blog/kmm-p

 

</span></strong></span></strong></span><p> จะจัดส่งของรางวัล ให้ในเร็ว ๆ นี้นะคะ  </p></span></span><p>คณะกรรมการพิจารณารางวัล</p>

  1. คุณนภินทร   ศิริไทย
  2. คุณศศิธร       อบกลิ่น
  3. คุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ

 

</font></span></font></span>