การประชุมกลุ่มไอที PULINET 
การบรรยายเกี่ยวกับ KM และการสร้าง Blog