ประเมินเพื่อพัฒนา ใช้เวลาพาไทยเจริญ

JJ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประเมินเพื่อการพัฒนา

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นชีวิตส่วนหนึ่งของพวกเราชาวอุดมศึกษา การทำรายงานประจำปีเป็นส่วนที่สะท้อนสภาพการทำงานจริง โดยที่ต้องมีแผนการทำงานที่เกิดมาจากการวิเคราะห์จุดแข็งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนำจุดอ่อนมาวางแนวทางวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา กระบวนการต่างๆจำเป็นที่ต้องอาศัย ความร่วมมือ ความร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ แปลเป็นไทย คือต้องบูรณาการ ทั้งกาย วาจา และ ใจ

 รายงานประจำปีที่ สมศ หรือ สำนักรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา ได้ให้เพิ่มเติมไว้ การทำรายงานประจำปีเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ และ รายงานประจำปีเป็นรายงานวิจัยประเมินตนเอง

 น่าสนใจครับ ประเมินเพื่อพัฒนา ประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ไม่ได้เป็นงานเสริม งานฝาก เป็น ส ที่ ๕ ที่สร้างเป็นนิสัยที่ฝังลึกของของชาวอุดมศึกษา

 อุดมศึกษาสถานที่ที่สอนวิชาชีพให้กับลูกหลานคนไทย "เกิดผู้ร่วมสร้างชาติ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม และ ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำชีวิตครับ"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#iqa#kku#bsc#5ส#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#uac#การศึกษา๒๕๔๘

หมายเลขบันทึก: 62286, เขียน: 23 Nov 2006 @ 09:43 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ความเคลื่อนไหว เข้าใจว่า สกอ. กำลังประชุมเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดครับ
เขียนเมื่อ 

 Smiley Grad 1 เรียนท่านกัมปนาท

  ออกมาแล้วครับ ในการประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ประกาศใช้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ มี ๓ มาตรฐาน ๑๒ ตัวบ่งชี้ครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับท่านอาจารย์