ประเมินเพื่อการพัฒนา

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นชีวิตส่วนหนึ่งของพวกเราชาวอุดมศึกษา การทำรายงานประจำปีเป็นส่วนที่สะท้อนสภาพการทำงานจริง โดยที่ต้องมีแผนการทำงานที่เกิดมาจากการวิเคราะห์จุดแข็งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนำจุดอ่อนมาวางแนวทางวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา กระบวนการต่างๆจำเป็นที่ต้องอาศัย ความร่วมมือ ความร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ แปลเป็นไทย คือต้องบูรณาการ ทั้งกาย วาจา และ ใจ

 รายงานประจำปีที่ สมศ หรือ สำนักรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา ได้ให้เพิ่มเติมไว้ การทำรายงานประจำปีเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ และ รายงานประจำปีเป็นรายงานวิจัยประเมินตนเอง

 น่าสนใจครับ ประเมินเพื่อพัฒนา ประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ไม่ได้เป็นงานเสริม งานฝาก เป็น ส ที่ ๕ ที่สร้างเป็นนิสัยที่ฝังลึกของของชาวอุดมศึกษา

 อุดมศึกษาสถานที่ที่สอนวิชาชีพให้กับลูกหลานคนไทย "เกิดผู้ร่วมสร้างชาติ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม และ ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำชีวิตครับ"

JJ