อบต.สนับสนุนเกษตรตำบลพัฒนาอาชีพเกษตร

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบต.สนับสนุนเกษตรตำบลพัฒนาอาชีพเกษตร

1.  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล   จังหวัดนครพนม

แผนพัฒนา7.jpg     แผนพัฒนา8.jpg    

          สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เกษตรตำบลจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรทุกตำบลและให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรเป็นประจำทุกปี   โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมแผนพัฒนาการเกษตรเกิดจากการที่ชุมชนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน   ทั้งในด้านกายภาพ   ชีวภาพ   เศรษฐกิจและสังคม   ทำให้ทราบว่าจะพัฒนาเรื่องอะไร   มีกิจกรรมอะไรบ้าง   จะแก้ไขปรับปรุงเรื่องอะไร   หรือจะมีการลงทุนทางธุรกิจในชุมชนอย่างไร
         
รูปแบบของแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล   กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดรูปแบบเป็นฉบับสมบูรณ์ไว้เหมือนกันทั่วประเทศ   มี   5  บท   ดังนี้
         
บทที่ 1   เป็นโครงการพัฒนาการเกษตรประจำตำบล    มีกี่โครงการ   โครงการอะไรบ้าง   ตามรูปแบบการเขียนโครงการ
         
บทที่  2   เป็นข้อมูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   สังคม   และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ   ชีวภาพ   เศรษฐกิจและสังคมของตำบล
         
บทที่ 3   สถานการณ์ของชุมชน   ว่ามีปัญหาอย่างไร   มีศักยภาพอย่างไร   มีวิสัยทัศน์อย่างไร
         
บทที่ 4   เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ
         
บทที่ 5   เป็นแนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

แผนพัฒนา4.jpg     แผนพัฒนา5.jpg

2.  การนำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล   บรรจุในข้อบัญญัติของ   อบต.
          การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล   มุ่งหวังให้เป็นแผนของชุมชนในด้านพัฒนาการเกษตรของตำบล   โดยการสนับสนุนจาก   อบต.   ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งให้   อบต.   พิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตร   ดังนั้น   เมื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลเสร็จสิ้นแล้ว   ให้นำแผนพัฒนาการเกษตรเสนอสภา   อบต.   เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติของ   อบต.   ซึ่งจากผลการรายงานจากอำเภอทราบว่า   ทุกตำบลได้เสนอแผนบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของ   อบต.   ทั้งหมด   98  ตำบล   หรือร้อยละ   100

แผนพัฒนา2.jpg     แผนพัฒนา1.jpg

3.  ผลการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
          เมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปีจังหวัดจะให้อำเภอรายงานผลการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรจาก อบต.   ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
         
ในปีงบประมาณ   2549  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก   อบต.   ทั้งสิ้น   99  โครงการ   งบประมาณ   11,118,250  บาท   เกษตรกรร่วมโครงการ   13,900  ครอบครัว

แผนพัฒนา8.jpg     แผนพัฒนา6.jpg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนม

คำสำคัญ (Tags)#นักส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 62280, เขียน: 23 Nov 2006 @ 09:11 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)