ปัญหาคือ ชุมชนและโรงเรียนไม่ได้ฝันเอง   แต่เป็นฝันของนายก (คนก่อน)   เป็นเครื่องมือหาเสียง หาพวก   ทำแบบ top-down    ทำให้บางโรงเรียนผู้บริหารเครียดมากและเป็นหนี้เป็นสิน

          ปัญหาคือ มีรูปแบบที่กำหนดตายตัว   ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนและชุมชน

          อ่านข้อวิพากษ์ได้ที่นี่

          คำตอบคือ ต้องให้โรงเรียนและชุมชนเขาฝันเอง

วิจารณ์   พานิช
๑๒  พ.ย.  ๔๙