เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท ในรัชกาลที่ 9

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท ในรัชกาลที่ 9

นายอานนท์ ภาคมาลี (ข้าราชการบำนาญ คนหาปลา)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท ในรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 41 แบบ ใครมีเก็บไว้ทั้งหมด ถือว่าโชคดี บางคนมีแต่ไม่ครบทุกแบบ วันนี้ผู้เขียนได้นำมาให้ชมกัน ผู้เขียนก็มีไม่ครบ และได้นำเหรียญสองบาทออกไปใช้เป็นจำนวนมาก คาดคิดไม่ถึง เสียดายมากๆเหรียญสองบาทบางพิมพ์ข้าพเจ้าไม่เคยเจอและพบเห็น ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเขียนในครั้งนี้

1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2528


2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในปีเยาวชนสากล ปีพุทธศักราช 2528


3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ปีพุทธศักราช 2528


4.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2528


5.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีพุทธศักราช 25316.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีพุทธศักราช 2530


7.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีพุทธศักราช 2530


8.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ปีพุทธศักราช 2529


9.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2531


10.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุ 36 พรรษา ปีพุทธศักราช 2531


11.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปีพุทธศักราช 2531


12.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2532


13.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีพุทธศักราช 2533


14.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปีพุทธศักราช 2533


15.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมบัญชีกลาง ปีพุทธศักราช 2533


16.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 36 พรรษา ปีพุทธศักราช 2534


17.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ปีพุทธศักราช 2535


18.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปีพุทธศักราช 2534


19.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่างานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย ปีพุทธศักราช 2533


20.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย ปีพุทธศักราช 2535


21.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม ปีพุทธศักราช 2535


22.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปีพุทธศักราช 2534


23.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี รัฐสภาไทย ปีพุทธศักราช 2535


24.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีพุทธศักราช 2535


25.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2535


26.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในพระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2534


27.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2535


28.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมธนารักษ์ ปีพุทธศักราช 2536


29.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ปีพุทธศักราช 2535


30.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สภากาชาดไทย ปีพุทธศักราช 2536


31.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ ปีพุทธศักราช 2536


32.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2536


33.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2537


34.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2537


35.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปีพุทธศักราช 2537


36.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การพยาบาลไทย ปีพุทธศักราช 2539


37.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปีพุทธศักราช 2538


38.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ปีพุทธศักราช 2538


39.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ปีพุทธศักราช 2538


40.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 บาท เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีพุทธศักราช 2539


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะคุณหมอแดง

มีเหรียญที่ระลึกเยอะมากเลย

น่าสนใจจ้ะ คุณมะเดื่อไม่มีสะสมไว้เลย

แบบว่า...มีเท่าไร...ใช้เท่านั้นอ่ะจ้าา อิ อิ