จากการเยี่ยมบ้าน พบว่ายังมีผู้พิการอีกมากที่ไม่ได้รับสิทธิและโอกาสในการในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ศึกษา อาชีพ และสังคม ซึ่งหน่วยงานของเราก็ได้จัด โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ไปแล้วนั้น

วันนี้มี คู่มือคนพิการ ของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝาก ซึ่งในคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ แก่คนพิการ อันจะเป็นสาระประโยชน์แก่คนพิการ ให้คนพิการใช้เป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงต่อไป