ความหมายของการแปล

ความหมายของการแปล

1.พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้

แปล(กริยา) : “ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย”

2.พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้

  • Translate: “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to express in other terms”

ซึ่งอาจสรุปความหมายได้ดังนี้

“การแปล คือ การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง การตีความหมายหรือการทำให้เข้าใจความหมาย การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างอื่น”

นักปราชญ์ด้านการแปลต่างได้ให้ความหมายของการแปลไว้ ดังนี้

3.จอห์น วายคลิฟ (John Wycliffe) กล่าวว่า การแปล คือ การแปลประโยคให้ได้ความชัดเจนโดยใช้ภาษาของคนสามัญ

4.มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) กล่าวว่า การแปล คือ การสามารถถ่ายทอดวิญญาณค้นฉบับออกมาให้ได้ และให้สามัญชนสามารถเข้าใจได้

5.ยูจีน ไนดา (Eugene A.Nida) ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกากล่าวว่า การแปลมิใช่การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องรักษารูปแบบของข้อความไว้ให้ตรงตามต้นฉบับ

6.ดานิกา เซเลสโกวิตซ์ (Danica Seleskovitch) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปล และการสอนวิทยาการแปลว่า สิ่งสำคัญในการแปลมี 3 อย่างที่ต้องคำนึงถึง คือ ข้อความ ความหมายแฝง และการถ่ายทอดความหมายออกมาเป็นภาษาแปลตามธรรมชาติ

แหล่งที่มา : translatorpro (เมษายน 6,2556 ) รู้จักความหมายของการแปลกันเต๊อะ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.ltp-protranslator.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B [21 มกราคม 2560]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของการแปลความเห็น (0)