ความสุขจะหาได้ให้รู้หลัก...กิเลสในตัวเราเป็นสิ่งจูงให้เราทุกข์ความเห็น (0)