ลานธรรม (16 ธันวาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมลานธรรม

ลานธรรม กิจกรรมประจำวันศุกร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับนโยบายตามหลัก ค่านิยม 12 ประการ การปฏิบัติกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่

สวดมนต์ไหว้พระ

นั่งสมาธิ

นิทานคุณธรรม ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากครูเวรแต่ละวัน

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

แม้จะเป็นการจัดกิจกรรมในระยะเวลาสิั้นๆ 30 นาทีก่อนกลับบ้านแต่ก็ทำให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายมาร่วมกันทำกิจกรรม


55151001

อ้างอิงรูปภาพจากครูเกียรติ

55151001

การจัดกิจกรรมทุกครั้งจะจัดบริเวณ หน้าอาคาร รวีปราชญ์ แต่เนื่องจากสภาพบรรยากาศที่มีฝนตกลงมาทั้งวัน ทำให้บริเวณหน้าอาคารรวีปราชญ์เปียกและไม่สามารถจัดกิจกรรมลานธรรมได้ จึงย้ายมาจัดที่ใต้ถุนอาคารรวีปาชญ์แทน สถานที่อาจมีจำกัดและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน แต่การดำเนินกิจกรรมก็จัดไปตามปกติ

55151001บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)