วันที่ 25 Double Supervision 19122559


วันนี้เป็นวันที่ว่าที่ครูคนนี้ตื่นเต้นมาก เล่นเอาเมื่อคืนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว ภาษาไทยคาบที่หนึ่งโดยครู นันท์นภัส ปัญญาโกญ คาบที่สี่ โดยครูมานิตย์ ขอดแแก้ว

วิชาภาษาไทยวันนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำกริยา โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (๑๐ นาที)

๑.นักเรียนทำกิจกรรม ขยับกายสบายใจ โดยนักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงร้องเล่น “หากว่าเรากำลังสบาย” โดยครูและนักเรียนอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันหลังจากนั้นครูทำท่าประกอบเพลงให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยมีเนื้อเพลงดังนี้

“หากพวกเรากำลังสบาย จงปรบมือพลัน หากพวกเรากำลังสบาย จงปรบมือพลัน

หากพวกเรากำลังมีสุข ปลดเปลื้องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า จบปรบมือพลัน”

หมายเหตุ “จงปรบมือพลัน” นั้น อาจเป็นเป็นการทำอย่างอื่นก็ได้ เช่น การกระทืบเท้า การตบบ่าตัวเอง การหัวเราะ เป็นต้น

หลังจากนั้นครูร่วมกับอภิปรายว่านักเรียนได้ทำอะไรบ้างตามเนื้อเพลงที่ทำท่าทางประกอบ

(ปรบมือ, ตบเท้า, ขยิบตา, หมุนรอบตัว, ส่งเสียง) แล้วใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนว่าเราสามารถทำอะไรนอกเหนือจากเนื้อหาในเพลงได้อีกบ้าง ให้นักเรียนยกตัวอย่าง

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ (๓๕ นาที)

๒.นักเรียนออกมาเล่นเกม “ ใบ้คำ ” ครูเตรียมสลากคำปริศนาไว้ (หมวดคำกริยา ๑๐ คำ)

ได้แก่คำว่า คลาน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ หาว ดึง เกา กอด ตบ และดื่ม โดยครูสุ่มให้นักเรียนจับสลากบัตรคำคนละ ๑ คำ แล้วให้นักเรียนใบ้คำหน้าชั้นเรียนทีละคน ให้เพื่อนทายคำถ้าทายถูกให้เขียนคำทายบนกระดาน เมื่อครบแล้ว ให้นักเรียนอ่านคำทาย (คำกริยา) บนกระดานทุกคำพร้อมกัน หลังจากนั้นครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า คำต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคำที่บอกถึงการกระทำและสภาพของคน สัตว์ สิ่งของ เรียกว่าคำกริยา

๓.นักเรียนทำกิจกรรมหาได้หาดี โดย ครูกำหนดเวลาให้นักเรียน ๓ นาทีในการอ่าน

บทเรียนเรื่องประชาธิปไตยใบเล็ก แล้วให้หาคำกริยาที่มีอยู่ในบทเรียน เมื่อครบกำหนดเวลาครู หาว่าใครหาคำกริยาได้มากที่สุด ครูเขียนคำกริยาบนกระดาน แล้วถามนักเรียนคนอื่นว่าใครมีคำซ้ำหรือมีคำอื่นที่นอกเหนือจากนี้บ้าง

๔.นักเรียนดูแถบประโยคโดยครูติดไว้บนกระดาน พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันว่าประโยค

จะประกอบไปด้วย ประธาน กริยา และกรรม คำกริยานั้นส่วนใหญ่จะวางไว้หลังประธานของประโยค เช่น

-แม่ทำขนมหวาน

-พ่อวิ่งอยู่หลังบ้าน

-แมวนอนอยู่ในเบาะ

-แก้วน้ำแตกละเอียด

หลังจากนั้นอภิปรายว่าคำกริยาบางคำก็วางอยู่หน้าประธาน เช่น ตื่นนอนตอนเช้า

ทำให้สดชื่น แปรงฟันวันละ ๒ ครั้งเป็นสิ่งที่ดี เป็นต้น

๕.นักเรียนทำกิจกรรมเรียงคำทำประโยค โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม

หลังจากนั้น ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียน ในซองจะประกอบด้วยรูปภาพ และบัตรคำ ให้นักเรียนแต่งประโยคจากบัตรคำที่กำหนดให้ให้สอดคล้องกับรูปภาพ และบัตรคำติดลงในกระดาษสีขาวขนาดเอสี่

๖.สุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง จากนั้นนำผลงานของทุกกลุ่ม

ติดไว้หน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป (๕ นาที)

๗.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับคำกริยาว่าคำกริยาเป็นคำที่บอกการ

กระทำและสภาพของคน สัตว์ สิ่งของ หรือประธานของประโยค ใช้วางหลังประธานของประโยค พร้อมกับนำคำกริยาที่ครูกำหนดให้ไปแต่งประโยคลงในสมุดของตนเอง

จากการจัดกิจกรรมครูให้คำชมว่ากิจกรรมสนุก เด็ก ๆ ชอบ และเกิดการเรียนรู้จริง แต่การประเมินนั้นรู้บิคยังเขียนได้ไม่ดีพอ

คาบที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเงินโดยจัดการเรียนการสอนดังนี้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)

1.นักเรียนสนทนากับครูเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการลบจำนวนเงิน ดังนี้ วันนี้นักเรียนมีเงิน

มาโรงเรียนกี่บาท ให้หยิบมาวางบนโต๊ะ ครูตรวจสอบความถูกต้องของการรวมเงิน หลังจากนั้นครูสุ่มเขียนจำนวนเงินของนักเรียน 5 คน บนกระดาน แล้วใช้คำถามต่อไปนี้กระตุ้นผู้เรียน

-ใครมีเงินมากที่สุด เป็นจำนวนเท่าใด

-ใครมีเงินน้อยที่สุด เป็นจำนวนเท่าใด

หลังจากนั้นครูนำสิ่งของต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถามต่อไปนี้กระตุ้นผู้เรียน เช่น

-ปากกาสีของครูราคา 12 บาท นักเรียนคนใดจากรายชื่อบนกระดานสามารถซื้อปากกาสีได้ และนักเรียนคนใดไม่สามารถซื้อปากกาสีได้

-เมื่อ(ชื่อนักเรียน)ซื้อปากกาสีแล้วจะเหลือเงินกี่บาท

-สมุดบันทึกของครูราคา 46.50 บาท นักเรียนคนใดจากรายชื่อบนกระดานสามารถซื้อสมุดบันทึกได้ และนักเรียนคนใดไม่สามารถซื้อสมุดบันทึกได้

-(ชื่อนักเรียน)จะต้องหาเงินอีกกี่บาทถึงจะซื้อสมุดบันทึกได้

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( 30 นาที)

1.นักเรียนทำกิจกรรม “ไป Shopping กัน” โดยครูแจกเอกสาร Shopping ให้แก่

นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนดูสินค้าและราคาของสินค้าที่อยู่ในเอกสาร หลังจากนั้นครูติดแถบโจทย์ปัญหาการลบบนกระดาน แล้วให้นักเรียนหาคำตอบตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้

แม่มีเงิน 250 บาท ซื้อน้ำผลไม้ 1 กล่อง แม่จะเหลือเงินกี่บาท

-โจทย์ต้องการให้หาสิ่งใด (แม่จะเหลือเงินกี่บาท)

-โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง (แม่มีเงิน 250 บาท ซื้อน้ำผลไม้ 1 กล่อง (ราคาน้ำผลไม้ให้นักเรียนคนที่มีราคาน้ำผลไม้อยู่ในเอกสารของตนเองเป็นคนบอกราคา))

-ต้องหาคำตอบด้วยวิธีการใด (วิธีการลบ)

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาว่าในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องอ่าน และวิเคราะห์ว่าโจทย์ปัญหานั้นต้องการให้หาคำตอบอะไร มีข้อมูลอะไรมาให้เราบ้าง ต้องหาคำตอบด้วยวิธีการใด แล้วจึงดำเนินการหาคำตอบ และแสดงวิธีทำ ขั้นตอนที่นักเรียนอ่านและพิจารณาว่าต้องหาคำตอบด้วยวิธีการใด เพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง เรียกว่าการวิเคราะห์โจทย์ และเขียนแสดงวิธีทำได้ ดังนี้

วิธีทำ โจทย์ต้องการให้หาสิ่งใด (แม่จะเหลือเงินกี่บาท)

โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง (แม่มีเงิน 250 บาท ซื้อน้ำผลไม้ 1 กล่อง (ราคาน้ำผลไม้ให้นักเรียนคนที่มีราคาน้ำผลไม้อยู่ในเอกสารของตนเองเป็นคนบอกราคา))

ต้องหาคำตอบด้วยวิธีการใด (วิธีการลบ)

เเล้วเเสดงวิธีทำให้นักเรียนดู

2.แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนดูตัวอย่างชิ้นงานการแก้โจทย์ปัญหา หลังจาก

นั้นครูแจกกระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนรับซองคำสั่ง ในซองจะประกอบไปด้วยธนบัตรและเงินเหรียญจำลอง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเงินกลุ่มละ 1 ข้อ ให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาของกลุ่มตัวเองแล้วให้นำเงินจำลองติดลงในกระดาษบรู๊ฟ ให้เท่ากับที่โจทย์กำหนด และหารูปภาพสินค้าที่ตรงกับคำถามของกลุ่มตนเองแล้วให้ติดลงในกระดาษบรู๊ฟ หลังจากนั้นให้เขียนโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง โดยครูกำหนดเวลาให้เหมาะสม

3.สุ่มให้นักเรียนบางกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง

ขั้นสรุป (15 นาที)

4.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนคำนวณจะช่วยให้สามารถ

หาคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

5.นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 หน้า 177 - 178 จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 3 - 4 โดยเขียนลงในสมุด

จากการจัดกิจกรรมครูให้คำชมว่าเราเสียงดังฟังชัด บุคลิกภาพดี และสรุปได้ตรงกับที่ครูพี่เลี้ยงแนะนำ แสดงออกถึงว่าเรานำคำแนะนำของครูพี่เลี้ยงไปปฏิบัติ แต่ต้องหัดใจเย็นและอย่าชี้เเนะคำตอบให้นักเรียนมากจนเกินไป


และก็ไม่ได้ถ่ายรูปกิจกรรมหรือแม้แต่กับอาจารย์ไว้เลย ถึงไม่มีรูปไว้ดูต่างหน้าแต่หนูจดจำได้ทุกคำพูดของอาจารย์ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 620419เขียนเมื่อ 19 ธันวาคม 2016 15:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ธันวาคม 2016 15:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท