161215-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Amoral & immoral & unmoral

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.14

Ref.#595284


Amoral และ immoral และ unmoral

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “amoral”

(เน้น พยางค์ สอง mawr) ว่า “ey-mawr-uh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “immoral”

(เน้น พยางค์ สอง mawr) ว่า “ih-mawr-uh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “unmoral”

(เน้น พยางค์ สอง mawr) ว่า “uhn-mawr-uh l”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “amoral” ว่า

“ไม่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐาน ศีลธรรม”

“ไม่อาจ ตัดสิน ด้วย บรรทัดฐาน (criteria) หรือ มาตรฐาน ศีลธรรม”

อาจถือได้ว่า “สัตว์และคนปัญญาอ่อน” เป็นผู้ “amoral” เช่น

‘Guy was greedy, amoral and dishonest.’

ส่วน “immoral” หมายถึง

“wicked” = ชั่วร้าย/โหดร้าย

“depraved” = ทุจริต/ผิดศีลธรรม

“contrary to accepted principles of right and wrong.” =

“ตรงข้ามกับหลักการ ของความถูกและผิด อันเป็นที่ยอมรับแล้ว” เช่น

‘The acts of thieves, rapists, and murderers are immoral.’

ขณะที่ “unmoral” หมายถึง

“having no morality” = “ไม่มี ศีลธรรม”

“unable to distinguish right from wrong.” หมายถึง

“ไม่สามารถ แยก ถูก จาก ผิด”

ดังนั้น อาจถือว่า “เด็กทารก หรือ คนปัญญาอ่อน” เป็น ผู้ “unmoral”

คำที่อาจ สับสน กับ “amoral” คือ “amorous”

โดยที่ “amorous” ออกเสียง เน้น พยางค์ “แรก am” ว่า “am-er-uh s”

เป็น คุณศัพท์ หมายถึง “อวด หรือแสดง” ความรัก เช่น

‘She smiled and at once he became amorous of her.’

‘He had been amorous of her since the day they met.’


Collins English Dictionary

อธิบาย การใช้ “amoral” ว่า

บ่อยครั้ง ใช้ “amoral” ผิด ในส่วนที่จะให้หมายถึง “immoral”

สามารถใช้ “immoral” อย่างถูกต้อง

เพื่อกล่าวถึง “การละเมิด กฎทางศีลธรรม”

ใช้ “amoral” เกี่ยวกับ ผู้คน “ที่ไม่มีหลักทางศีลธรรม”

หรือ ใช้กับ สถานที่หรือสถานการณ์ ต่างๆ ที่ไม่ใช้ กฎเกณฑ์ ทางศีลธรรม


A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบาย ความแตกต่างในความหมาย “amoral” และ “immoral”

โดย “amoral” หมายถึง “ไม่อยู่ในความควบคุมของ กฎทางศีลธรรม

และ “immoral” หมายถึง “การละเมิด กฎหมาย ด้านศีลธรรม”

(สังเกต ตัวสะกด ที่ใช้ สอง m กับ “immoral”)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)