161215-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Among & between

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.14

Ref.#595283


Among และ between

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “among”

(เน้น พยางค์ หลัง muhng) ว่า “uh-muhng

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “between”

(เน้น พยางค์ หลัง tween) ว่า “bih-tween


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “among” แบบ มาตรฐาน ว่า

“จะต้องใช้เพื่อแสดง ‘ความเกี่ยวพันของ สิ่งของหรือบุคคล’

จำนวนมากกว่า สอง

แต่สำหรับ “between” ใช้ เพื่ออ้างอิง

“สิ่งของจำนวนเพียงสอง” หรือบางโอกาส “อาจเกินสอง”

ต้องพิจารณา “ที่ความเกี่ยวข้องระหว่างกันและกัน”

ความแตกต่าง อาจมีรากย้อนจากความจริง

ว่า tween เป็นภาษาโบราณ แปลว่า “สอง”

ผู้ใช้ภาษาที่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่ ยึดถือ ความแตกต่างนี้

หากแต่ จำว่า “between” อ้างอิงอย่างถูกต้อง ถึง

“สิ่งที่มีมากกว่า สอง” ในสถานการณ์เฉพาะ เช่น

‘We speak of “a trade agreement between Great Britain, France and the United States.’

เพราะเหตุว่า แต่ละประเทศ ต่างมีพันธะของตน “ต่อประเทศอื่นแต่ละราย”

และ เราไม่กล่าวว่า “สามเหลี่ยม” หนึ่ง

คือ “พื้นที่ ‘among’ สามจุด”

หรือ ว่า “เส้นทาง ระดับน้ำ” ไหล ‘among’ New York, Albany, Cleveland, and Chicago.


A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบาย การใช้ “among” และ “between”

ให้ใช้ “between” เมื่อแบ่งปันสิ่งของ ระหว่าง สองคน

‘Share the sweets between the two of you.’

ให้ใช้ among” เมื่อเป็นการแบ่งปัน ระหว่าง สามคน หรือมากกว่า

‘Share the sweets among yourselves.’

ใช้ “between” กับ จำนวน ที่มากกว่า สอง

เมื่อใช้ให้หมายถึง “ตำแหน่งที่อยู่แน่นอนทางภูมิศาสตร์”

หรือ “เมื่ออ้างถึง ความสัมพันธ์” เช่น

‘Sardinia lies between Spain, Algeria, Corsica and Italy.’

‘It will take a long time before the rift between the five main parties heals.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “among”

ถ้าคุณ “are among” กลุ่ม คน/สิ่งของ

หมายถึง “สิ่งนั้น อยู่ล้อมรอบ” ตัวคุณ เช่น

“Dev wandered among his guests.’

Among his baggage was a medicine chest.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ว่า “You are ‘among’ สองคน/สิ่ง”

ให้ใช้ว่า “You are ‘between’ สิ่งนั้น”

‘Myra and Barbara sat in the back, the baby between them.’

‘The island is midway between Sao Paulo and Porto Alegre’

บางครั้งใช้ รูป “amongst” แต่มีความเป็น ทางการ มากกว่า “among”

‘The old farmhouse was hidden amongst orchards.’

สามารถกล่าวว่า

“บางสิ่ง ถูกแบ่งแยก “among” หรือ “between” คนกลุ่มหนึ่ง

โดยไม่มีความแตกต่าง ในความหมาย เช่น

‘He divided his money among his brothers and sisters.’

‘Different scenes from the play are divided between five couples.’

บางครั้งใช้ รูป “amongst” แต่มีความเป็น ทางการ มากกว่า “among”

‘I heard that flour was being distributed amongst the citizens.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “among” เมื่อกำลังพูดถึง ความแตกต่าง เช่น

อย่าใช้ว่า “I couldn’t see any difference among the three chairs.”

ให้ใช้ว่า “I couldn’t see any difference between the three chairs.”

และ อธิบาย การใช้ “between” บรรยายถึง “ตำแหน่ง”

ถ้า บางสิ่ง “is between” สองสิ่ง หมายถึง

“มีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ด้านหนึ่ง และอีกสิ่งหนึ่งอยู่ที่ อีกด้านหนึ่ง”

‘Janice was standing between the two men.’

‘Northampton is roughly halfway between London and Birmingham.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ว่า “บางสิ่ง ‘is between’ หลายสิ่ง”

ให้กล่าวว่า “It is ‘among’ สิ่งเหล่านั้น”

เมื่อพูด เกี่ยวกับ “ความแตกต่าง ‘between’ สิ่งของ/คน สองหรือมากกว่า

อย่าใช้ “among”

‘What is the difference between football and soccer?’

‘There isn’t much difference between the three parties.’

เมื่อบางคน ต้อง เลือก คุณกล่าวว่า

พวกเขา เลือก ‘between’ สิ่งของ/ผู้คน จำนวน สองหรือมากกว่า

อย่าใช้ “among”

‘It was difficult to choose between the two candidates.’

‘You can choose between tomato, cheese or meat sauce on your pasta.’

สามารถ กล่าวว่า บางคน เลือก ‘between” สิ่ง/คน หนึ่ง ‘and’ สิ่งอื่น เช่น

‘She had to choose between work and her family.’


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบายการใช้ “among” และ “between”

ว่า ใช้ “among” แสดงความเกี่ยวพัน เมื่อใช้กับ “สองสิ่ง” หรือ มากกว่า

และใช้ “between” กับ “สิ่งที่มีเพียง สอง” เช่น

‘To decide between tea and coffee.’

อย่างไรก็ตาม ยังคงใช้ “between” อยู่ต่อไป เพื่อแสดง

ความเกี่ยวพัน ของคน/สิ่งของ เป็นรายชิ้น โดยไม่เกี่ยงว่ามากแค่ไหน เช่น

‘Between holding public office, teaching, and raising a family, she has little free time.’

วลี ที่ได้ยินบ่อยครั้งในการพูด

แม้แต่ ของคน ‘educated’ ว่า “Between you and I”

ตามปกติ ยังถือว่า “ไม่ถูกต้อง”

ตามกฎของไวยากรณ์ ที่ว่า

“สรรพนาม” ใดๆ หรือทั้งหมด

ที่ใช้เป็น “กรรม” ของ บุพบท หนึ่ง

ต้องใช้ ใน “objective case” เช่น

‘Between you and me.’

‘Between her and them.’

โครงสร้าง วลี เช่น “between each” (หรือ every)

เป็น คำมาตรฐาน เมื่อใช้ในนัย ที่ชี้แนะว่า “มากกว่าหนึ่ง” เช่น

‘Marigolds peeked between each row of vegetables.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)