161214-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Amiable & amicable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.14

Ref.#595282


Amiable และ amicable

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “amiable”

(เน้น พยางค์ แรก ey) ว่า “ey-mee-uh-buh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “amicable”

(เน้น พยางค์ แรก am) ว่า “am-i-kuh-buh l”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “amiable” และ “amicable” ว่า

ใกล้เคียงกัน ต่างแปรผัน จาก Latin หมายถึง “เป็นมิตร”

โดยที่ “amiable” แสดงนัย “อารมณ์อ่อนหวาน”

“ความมีใจการุณ” หรือ “อารมณ์ดีมีน้ำใจ”

The amiable young man greeted me enthusiastically.

ส่วนความหมาย “amicable” ส่วนมากคล้าย “amiable”

ต่างที่ เน้น “แนวคิดของความสงบ” “ไม่มีท่าจะโต้แย้ง”

‘In spite of their disagreement they parted on amicable terms.’


Farlex Trivia Dictionary

อธิบาย การใช้ “amiable” ว่า

“กระทำด้วยเจตนาดี” และใช้ ทั่วไป แต่เพียงกับ บุคคล เท่านั้น

ถึงแม้ บางครั้งใช้สำหรับ “occasions” (โอกาสต่างๆ)

ขณะที่ “amicable” จะไม่ใช้กับ บุคคล ได้ เลย

แต่ใช้กับ “การกระทำร่วมของมนุษย์” และ ผลที่ได้มาจากการนั้น

แต่แรก “amiable” หมายถึง “kind” หรือ “lovely” “lovable”

และใช้ “amicable” ครั้งแรก กับสิ่งของ และหมายถึง “pleasant”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)