161214-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Amend & emend

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.13

Ref.#595280


Amend และ emend


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “amend” และ ”emend”

(เน้น พยางค์ กลัง mend) ว่า “uh-mend” และ “ih-mend


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ กริยา “amend” และ “emend”

ต่าง หมายถึง “ทำการเปลี่ยน” “ทำให้ดีขึ้น” หรือ “แก้ไข” บางสิ่ง

โดยคำทั่วไปคือ “amend” ใช้กับ “การแก้ไข” หรือ “ทำให้ดีขึ้น” ในรายละเอียด

อาจ อ้างอิง “การเพิ่ม” “ตัดออก” หรือ “เปลี่ยนอักษร” “คำ หรือ วลี” เช่น

‘To amend spelling and pronunciation in a report.’

‘To amend a contract.’

ส่วน “emend” ใช้โดยเฉพาะ กับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ของเนื้อหา (text) ในกระบวนการ “editing” หรือ เตรียมการเพื่อ จัดพิมพ์

แสดงนัย การปรับปรุง ในทิศทาง ที่ให้ มีความถูกต้องยิ่งขึ้น (greater accuracy) เช่น

‘The scholar emended the text by restoring the original reading.’


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “amend” ว่าคือ

“การทำให้ถูกต้อง” (to put right)

หรือ “เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม” (to change for the better)

เรา “amend” ด้วยการ เพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง

เช่นที่ ชี้แนะ เมื่อใช้ เป็น นาม “amendment”

ครั้งหนึ่ง เคยถือว่า “emend” เป็นการสะกดอีกแบบ ของ “amend”

มีความหมายคล้ายกัน

เพียงแต่ว่า “ใช้อย่างเหมาะสม กับการปรับเปลี่ยน”

ที่ทำกับ งาน “วรรณกรรม” หรือ “งานวิชาการ” (scholarly)

รูปที่เป็น นาม คือ “emendable”

รูป พหูพจน์ ของ “amend” คือ “amends”

เมื่อใช้เป็น “นาม” ในรูป “amends” จะมีความหมายว่า

“recompense” = การชดเชย/ค่าชดเชย

หรือ “compensation” = การชดเชย/การตอบแทน

‘He made amends for his careless driving.’

คำที่อาจสับสน คือ “amenable”

เป็น คุณศัพท์ หมายถึง “พร้อมรับข้อเสนอ” หรือ “ยินดีร่วมมือ” เช่น

‘Are you amenable to a change in schedule?’

‘The tumor was not amenable to surgical treatment.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)