161214-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ambiguous & equivocal & unequivocal

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.1

Ref.#595276


Ambiguous และ equivocal และ unequivocal


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “ambiguous”

(เน้น พยางค์ สอง big) ว่า “am-big-yoo-uh s”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “equivocal”

(เน้น พยางค์ สอง kwiv) ว่า “ih-kwiv-uh-kuh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “unequivocal”

(เน้น พยางค์ สาม kwiv) ว่า “uhn-i-kwiv-uh-kuh l”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “ambiguous” หมายถึง

“having several possible meanings” = “ความหมายที่เป็นไปได้หลายทาง”

“open to differing interpretations” = “เปิดช่องให้ แปลความ แตกต่าง ได้“

เช่น “I don’t understand your answer; it’s ambiguous.”

ขณะที่ “equivocal” มีความหมาย เกี่ยวข้องใกล้ชิด กับ “ambiguous”

แต่ใช้บ่อยครั้งมากกว่า เพื่อแสดงว่า “มิได้กำหนดไว้” “ลักษณะน่าสงสัย”

“เปิดช่องให้ แปลความได้สองทาง” เช่น

‘The judge found the loyalty of this citizen to be equivocal.’

โดยใช้ “ambiguous” เพียงแต่กับ ข้อความที่เขียน หรือพูดก็ได้

และ “equivocal” สามารถใช้กับ “คำพูด” “ข้อเขียน” “การกระทำ” และ “ความคิด”

โดยที่ “unequivocal” มีความหมาย ตรงข้าม กับ “equivocal”

หมายถึง “ชัดเจน” “มีเพียงความหมายหรือแปลความได้ อย่างเดียว”

‘His refusal to pay the bill is unequivocal.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)