161209-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Almost & most & nearly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.08

Ref.#595134


Almost และ most และ nearly

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “almost”

(เน้น พยางค์ แรก หรือ หลัง) ว่า “awl-mohst” หรือ “awl-mohst

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “nearly”

(เน้น พยางค์ แรก neer) ว่า “neer-lee”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า กริยาวิเศษณ์ “almost” เป็นคำที่ควรเลือกใช้

มากกว่า คำภาษาพูด “most” ที่ใช้ ไม่เป็นทางการ

เมื่อใช้ในความหมาย “all but” = สำนวนว่า “เกือบจะ” หรือ “ใกล้มาก”

ให้พูดว่า Almost every person there.”

แทนที่จะใช้ Most every person there.”

เมื่อใช้ “most” เป็น “สรรพนาม” หรือ “คุณศัพท์”

ความหมายของ “most” คือ “ส่วนที่ใหญ่กว่า” หรือ “จำนวนที่มากกว่า” เช่น

Most of us agreed with the speaker.’

‘This is the most money he ever earned in one day.’

เมื่อเป็น “กริยาวิเศษณ์” ใช้ “most”

ในการเปรียบเทียบของ “คุณศัพท์” และ “กริยาวิเศษณ์” เช่น

“wisely”, “more wisely”, “most wisely”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “almost” และ “nearly”

ทั้ง “almost” และ “nearly” หมายถึง “ไม่สมบูรณ์” หรือ “ไม่ทั้งหมด”

โดยใช้ นำหน้า วลี “คุณศัพท์” หรือ “นาม” หรือ “กริยา” เช่น

‘Dinner is almost ready.’

‘We’re nearly ready now.’

‘I spent almost a month in China.’

‘He worked there for nearly five years.’

สามารถใช้ทั้ง “almost” และ “nearly”

นำหน้า คุณศัพท์ เกี่ยวกับ “เวลา”

เช่น “every morning” และ “every day”

และ นำหน้า คุณศัพท์เกี่ยวกับ “สถานที่”

เช่น “there”

‘We go swimming almost every evening.’

‘I drive to work nearly every day.’

‘We are almost there.’

‘I think we are nearly there.’

ถ้าหาก เป็น “almost” หรือ “nearly” เวลาหนึ่งโดยเฉพาะ

หมายถึง “จะเป็น เวลานั้น ในไม่ช้า” เช่น

‘It was almost 10 p.m.’

‘It’s nearly dinner-time.’

อย่าใช้ ‘nearly” นำหน้า กริยาวิเศษณ์ ลงท้ายด้วย “-ly”

ควรใช้ “almost” นำหน้า “กริยาวิเศษณ์ เหล่านี้” เช่น

‘She said it almost angrily.’

‘Your boss is almost certainly there.’

สามารถ กล่าวว่า “สิ่งหนึ่ง ‘is almost like’ อีกสิ่งหนึ่ง”

อย่ากล่าวว่า “สิ่งหนึ่ง ‘is nearly like’ อีกสิ่งหนึ่ง”

‘It made me feel almost like a mother.’

สามารถใช้ ‘almost” นำหน้า “คำปฏิเสธ” เช่น

“never” “no” “none” “no-one” “nothing” และ “nowhere”

‘He almost never visits.’

‘She speaks almost no English.’

อย่าใช้ “nearly” นำหน้า “คำปฏิเสธ” เช่น ที่กล่าวข้างต้น

สามารถใช้ “nearly” ตามหลัง “not” เพื่อ เน้น “ข้อความ ปฏิเสธ”

เช่น แทนการกล่าวว่า “The room is not big enough”

ให้ใช้ว่า “The room is not nearly big enough.”

‘It’s not nearly as nice.’

‘We don’t do nearly enough to help.’

อย่าใช้ “almost” ตามหลัง “not” เช่นนี้

สามารถใช้ “very” หรือ “so” นำหน้า “nearly”

‘We were very nearly at the end of our journey.’

‘She so nearly won the championship.’

อย่าใช้ “almost” กับ “very” หรือ “so”


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ “almost” ทางไวยากรณ์ ว่า

ปกติใช้ “almost” นำหน้า กริยา หลัก' เช่น

‘I almost cried.’

ปกติใช้ “almost” ตามหลัง “be” เมื่อใช้เป็น “กริยา หลัก” เช่น

‘I am almost ready.’

ใช้ “almost” ตามหลัง “กริยา ช่วย คำแรก” เช่น

‘She has almost decided.’

‘It could almost be described as luminous.’

อย่าใช้ว่า “She almost has decided.”


Oxford Learners Dictionary

อธิบาย การเลือกใช้ “almost” “nearly” และ “practically”

ที่มี ความหมาย คล้ายคลึงกัน และใช้บ่อยครั้ง กับคำต่อไปนี้

ใช้ “almost” กับ “certainly/all/every/entirely/impossible/empty”

ใช้ “nearly” กับ “(จำนวนตัวเลข)/all/always/every/finished/died”

ใช้ “practically” กับ “all/every/no/nothing/impossible/anything”

ใช้ทั้งสามคำนี้

ในประโยค positive เช่น

‘She almost/nearly/practically missed her train.’

สามารถใช้ นำหน้า คำเช่น “all/every และ everybody” เช่น

Nearly all the students have bikes.’

‘I’ve got practically every CD they’ve made.’

ใช้ “practically” ในการพูด มากกว่า การเขียน

ใช้ “nearly” ทั่วไป ส่วนมากกับ “numbers” (จำนวนตัวเลข) เช่น

‘There were nearly 200 people at the meeting.’

สามารถใช้ ทั้งสามคำนี้ ในประโยค “ปฏิเสธ” หากแต่ใช้ทั่วไปมากกว่า

“เพื่อทำให้เป็น ประโยค positive” โดยร่วมกับ “only just” เช่น

‘We only just got there in time.’ หรือ

‘We almost/nearly didn’t get there in time.’

สามารถใช้ “almost” และ “practically” นำหน้า คำ เช่น

“any/anybody/anything” และอื่นๆ เช่น

‘I’ll eat almost anything.’

ยังสามารถใช้ ทั้งสองคำ นำหน้า “no/nobody/never” และอื่นๆ

แต่ที่ นิยมใช้ทั่วไป มากกว่า คือ “hardly” และ “scarcely”

กับคำเช่น “any/anybody/ever” และอื่นๆ เช่น

“She’s hardly ever in.” (หรือ “She’s almost never in.)

สามารถใช้ “almost” เมื่อต้องการกล่าวว่า “สิ่งหนึ่ง คล้ายกับอีกสิ่ง”

‘The boat looked almost like a toy.’

ในการใช้ แบบ British English สามารถใช้ “every” และ “so”

นำหน้า “nearly” เช่น “He was very nearly caught.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)