บทบาทครู

บทบาหน้าที่ครู

คำว่าครูนั้นมาจาก ครุ แปลว่า หนัก มีความหมายและความสำคัญอย่างมากเพราะครูคือคนที่ชี้แนวทางให้แก่ลูกศิษย์ดั้งนั้นครูที่ดีจึงควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน "ครู" เป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในทุกภาคส่วนของการศึกษา ดังนิยามของคำว่าครูที่ว่า ครูคือผู้ที่ให้ความรู้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้และรู้จักขวนขวายหาความรู้ใหม่ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูที่ดีจะต้องไม่ปิดบังความรู้ ควรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

บทบาท หมายถึง การทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู

หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบ

บทบาทของครู หมายถึง “ภาระที่ผู้เป็นครูต้องรับผิดชอบ”

หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องทำโดยปกติแล้วภาวะจำยอมจะเป็นไปตามหลักศีลธรรมแต่บางครั้งก็เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อตกลง

หน้าที่ คือ กิจที่ควรทำ,กิจที่ต้องทำ,วงแห่งกิจการ, สำหรับคำว่า ความรับผิดชอบ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ คือการยอมรับตามผลที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป

หนาที่สําคัญของคนเปนครู

หนาที่สําคัญของคนเปนครู คือ การสอน และการสอนนั้นเปนกระบวนการที่จะต้องผสมกันระหวาง ศาสตรและศิลปหากแต่ครูไม่มีประสบการณมีแตความรูตามหลักทฤษฎีแตครูพวกนี้ก็ สามารถใชวิธีบางอยางที่ทําใหนักเรียนอาน ออกเขียนไดเพราะฉะนั้น การเปนครูมิใชมี แตความรูในหลักวิชาการเทานั้น ยังตองอาศัยแรงจูงใจในหลายดานประกอบกัน ทั้งนี้ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อุทิศตน ทั้งกายและใจทำงานสั่งสอนศิษย์ให้โตมาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

บทบาทหน้าที่ของครูที่ควรปฏิบัติ

๑. ครูควรมีความรู้ความประพฤติที่ดี

๒. ครูคือผู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๓. ครูคือผู้นำทางศาสนาและวัฒนธรรม

๔. ครูมีบทบาทในการเป็นผู้พัฒนาเยาวชน เช่น ให้ความรู้ความสามารถในการทำงาน รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ

๕. บทบาทในการเป็นผู้นำทางศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยม

๖. บทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ศรัทธา เลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ

๗. บทบาทในการพัฒนาสังคม

สรุปได้ว่า บทบาททำให้เกิดภาระ ภาระทำให้เกิดหน้าที่ และหน้าที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบ” ดังนั้น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของครู หมายถึงกิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นความจำเป็นต้องอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือด้วยสำนึกในความถูกต้องเหมาะสมก็ได้รวมไปถึงต้องรักในหน้าที่ของตน มีจรรยาบรรณ ในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำหน้าที่ของตนโดยสุจริต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูในดวงใจความเห็น (0)