เรื่องร้องเรียน บ้านเสาเล้า หนองบัวลำภู รถดินวิ่ง ถนนพัง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 9.00 น. นายกิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์

ความเป็ นธรรม ได้น าชาวบ้าน บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู จ านวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือ

ร้องเรียน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรถขนดินต้งัแต่เชา้ ยนัค่า ทา ให้มีฝุ่ นละอองจ านวนมาก บ้านสกปรก

ถนนพังเสียหาย เป็ นหลุมเป็ นบ่อ เส้นทางระหว่าง บ้านเสาเล้า –โคกกุง และจาก บ้านเสาเล้า – ภูพาน และเส้น บ้านเสา

เล้า - ห้วยบง ซึ่งรถขนดินแต่ละคนัขบั เร็วดินร่วงถนนสกปรกอาจก่อให้เกิดอุบตัิเหตุกบัผสู้ ญั จรไปมาได้วนั น้ีจึงได้

รวมตวักนั มายนื่ หนงัสือร้องเรียนมายงั ท่านผวู้่าราชการจงัหวดัฯให้สงั่ การดา เนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยรีบด่วน

และหลังจากยื่นหนังสือเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการฯ และชาวบ้าน ได้นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้รับเหมา เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)