พระโสดาบัน ขัดกับกาลมสูตร

คุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโสดาบันคือ ความไม่ลังเลสงสัยในพระธรรม (วิจิกิจฉา) แต่หลักกาลมสูตรสอนว่า อย่าเพียงเชื่อเพราะสมณะนี้คือครูของเรา ...เรามาตีควรมว่าวิจิกิจฉานั้นมองในภาพรวม แต่กาลมสูตรมองในภาพย่อยละเอียด เช่นพระไตรปิฎกในภาพรวมนั้นโออยู่ แต่ภาพย่อยขัดแย้งกันมากหลาย แม้สารีบุตรแห่งไทย (ป.อ. ปยุตโต) ผู้เคยยึดมั่่นในความถูกต้องทุกตัวอักษรของพตปฏ.บัดนี้ก็ละความเชื่อนั้นแล้ว

---คนถางธรรม (พย.๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)