161121-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – -able & -ible

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.20 Ref. # 594800


(A2Z) อธิบาย การใช้ Suffix (คำเสริมท้าย)

เพื่อทำให้เป็น Adjective ด้วย “-able” และ “-ible”

คำ คุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย “-able” และ “-ible”

ซึ่งมีเสียงอ่าน คล้ายกันมาก จึงมักสะกด ไม่ถูกต้อง

ควรระวัง และจำ ข้อสังเกตุ ต่อไปนี้


เมื่อคำนั้น ลงท้ายด้วย “–ation” โดยทั่วไป

จะต่อด้วย “–able” เช่น

“abomination” เปลี่ยนเป็น “abominable”

“irritation” เปลี่ยนเป็น “irritable”

เมื่อคำนั้น ลงท้ายด้วย “–ion” โดยทั่วไป

จะต่อด้วย “–ible” เช่น

“comprehension” เปลี่ยนเป็น “comprehensible”

“digestion” เปลี่ยนเป็น “digestible”

เมื่อคำ ลงท้ายด้วย “c” และ “g” ที่ “ออกเสียงหนัก”

ให้ ต่อท้ายด้วย “–able” เช่น

‘practicable’ (ซึ่ง “c” ออกเสียงเหมือน” k”)

‘navigable’ (เน้นเสียงหนักที่ “g”)

เมื่อคำ ลงท้ายด้วย “c” และ “g” ที่ “ออกเสียงเบา

ให้ ต่อท้ายด้วย “–ible” เช่น

’forcible’ (“c” ออกเสียงเหมือน “s”)

‘legible’ (ซึ่ง “g” ออกเสียงเหมือน” j”)


Wikitionary อธิบาย การใช้ ‘suffix’ “-able” และ “-ible”

สำหรับ กริยา ชนิด ‘first conjugation’ ที่ ลงท้ายด้วย “-ar”

ให้ใช้ ‘suffix’ “-able”

และ ใช้ ‘suffix’ “-ible” กับ กริยา แบบอื่น


ความหมาย เมื่อใช้ ‘suffix’ “-able” ทำให้เป็น ‘adjective’

คือ “สามารถ ทำได้” “เหมาะสม ที่จะทำได้” (fit to be done) เช่น

‘movable’ = ‘able to be moved.’

‘breakable’ = ‘liable to be broken’

‘blamable’ = ‘fit to be blamed.’

หมายถึง relevant to” “suitable to” หรือ “in accordance with” เช่น

‘fashionable’ = relevant to fashion’

‘seasonable’ = ‘suitable to season’

หมายถึง “giving” หรือ “inclined to” เช่น

‘pleasurable’ = ‘giving pleasure’

‘peaceable’ = ‘inclined to peace’

หมายถึง “subject to” (ที่ต้องทำ) เช่น

‘reportable’ = ‘subject to be reported’

‘taxable’ = ‘subject to be taxed’

และ หมายถึง “due to be” (ถึงกำหนดที่ต้องทำ) เช่น

‘payable’ = ‘due to pay’


A2Z = A – Z of Correct English Common Errors in English

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)