ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ และความรอบรู้

ธรรมะรับอรุณ ณ "บ้านเย็นยิ้ม"
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
...
ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ และความรอบรู้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่
ควรกำหนดรู้และความรอบรู้ เธอทั้งหลายจงฟัง.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความรอบรู้เป็นไฉน? คือความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าความรอบรู้.

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นอกุศลมูล ๓ ซึ่งจัดเป็นกิเลสชั้นละเอียด ที่ทำให้จิตเศร้าหมอง เป็นรากเหง้าหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวง เมื่อกำเริบจะแสดงออกมาเป็นทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ รวมเป็นเหตุให้เกิดกิเลสชั้นกลาง (มโนทวารเศร้าหมอง) และกิเลสชั้นหยาบ (วจีทวารและกายทวารเศร้าหมอง)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สูตรที่ ๒
...
ธรรมะรักษา วิปัสสนาคุ้มครองค่ะ

อจ.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มความเห็น (0)