บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ และความรอบรู้