​ทางผู้รู้ 2

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างวันนี้ทุกคนต่างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติไปตามภาระแห่งตน ผู้เขียนก็เหมือนกันต้องทำหน้าที่ตามวิถีของคนมีครอบครัวหรือผู้อยู่ครองเรือน หากคนใดใช้หลักธรรมนำมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยก็จะช่วยให้ชีวีมีสุขอยู่ในสังคมได้อย่างสบายใจ

สำหรับหลักยึดถือของผู้ใช้ชีวิตในทางโลกควรมีไว้นั้น คือ หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ( พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) . 2538: 135 ) มี 4 หลักคือ

1.ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคนใดมีความยึดมั่นอยู่ในหลักที่ 1 นี้ถือได้ว่าเขาได้สร้างคุณงามความดีสร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูลด้วยและแก่ตนเองด้วย

2.การฝึกตนให้รู้จักข่มจิตใจตนตามรักษาใจจนบังคับอารมณ์ของตนได้ ถ้าคนใดมีความยึดมั่นอยู่ในหลักที่ 2 นี้ถือได้ว่าเขาได้สร้างกำแพงแห่งสติปัญญาให้เป็นเกราะป้องกันตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย และเป็นคนรอบรู้ถ่อมตนเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอเช่นนั้น

3.ความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มาทำให้จิตใจหวั่นไหวยั่วยุให้เดินในทางแห่งความเสื่อมกระทำสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ถ้าคนใดมีความยึดมั่นอยู่ในหลักที่ 3 นี้ถือได้ว่าเขาได้สร้างทรัพย์สมบัติอย่างมั่นคงถาวรตลอดอายุขัยของตนเองแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายใจในชาตินี้

4.ความมีใจกว้าง ด้วยเจตนาดีที่คิดจะให้แบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจงามเป็นเจ้าเรือน ถ้าคนใดมีความยึดมั่นอยู่ในหลักที่ 4 นี้ถือได้เขาได้สร้างบริวารที่ดีมีไมตรีจิตมิตรสหายมาก ด้วยความมีเมตตาปรารถนาดีก่อเกิดเป็นความรักความสามัคคีชีวีมีสุขแน่นอนแล.

.............................

บรรณานุกรม

พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ). 2538 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ 8 . กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)