วันที่ 39 เริ่มเก็บข้อมูลทำการวิจัย... (1 กรกฎาคม 2559)

สวัสดีวันศุกร์... วันนี้เป็นวันที่สอนแค่ 1 คาบเท่านั้น จึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มเก็บข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียน....

พอถึงคาบเรียนคณิตศาสตร์ ผมก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ซึ่งในวันนี้สอนเรื่อง การสลับที่ของการบวก และลองเปลี่ยนสถานที่มาเรียนที่ห้องเรียน เพราะอยากรู้ว่าถ้านักเรียนไม่ได้เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอย่างไร โดยคอยสัง้กตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนไปด้วย


                  ซึ่งผลที่ได้คือนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน ได้แก่ ลุกออกจากที่นั่ง พูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน เป็นต้น จึงได้บันทึกลงไปในแบบบันทึกที่ได้ออกแบบมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)