ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์


อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Username
anuwat-123
สมาชิกเลขที่
205676
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

1. ประวัติการศึกษา

: นักธรรม ชั้นเอก

: เปรียญธรรม 3 ประโยค

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

: พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 2

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

: ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-กรณราชวิทยาลัย

3. ผลงานทางวิชาการ

1) หนังสือ

อนุวัต กระสังข์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.

อนุวัต กระสังข์. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.

อนุวัต กระสังข์. พื้นฐานรัฐประศานศาสตร์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

อนุวัต กระสังข์. พุทธนวัตกรรม 1 ทศวรรษ. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

2) เอกสารประกอบการสอน

อนุวัต กระสังข์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.

อนุวัต กระสังข์. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.

3) งานวิจัย

1. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2555

2. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557

3. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557

4. งานวิจัยเรื่อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2558

5. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2559

4) บทความทางวิชาการ

อนุวัต กระสังข์. “วัยรุ่นกับกระแสบริโภคนิยม: ปัญหา ทฤษฎีและทางออก”. นิตรสารพุทธจักร. ปีที่ 68 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557) : 15-26

อนุวัต กระสังข์. “พุทธวิธี: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2556: 511-524

อนุวัต กระสังข์. “องค์กรภาครัฐ: การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (28 มีนาคม 2559) : 54-70

อนุวัต กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม: การแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกัน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 2557 : 358-373.

อนุวัต กระสังข์. “ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) : 26-38

อนุวัต กระสังข์. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558) : 101-115

อนุวัต กระสังข์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) : 241-259

อนุวัต กระสังข์. “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558)

อนุวัต กระสังข์. “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ)”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) : 263-277

อนุวัต กระสังข์. “การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ : เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสังฆ์ สปป.ลาว”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) : 405-424

อนุวัต กระสังข์. “อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560) : 413-424

5) ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

Anuwat krasang. “Senior Citizen Well Being Administration”. International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017. (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De'La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia

Anuwat krasang. “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore

Anuwat krasang. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand”. Technology and Innovation International Conference 2017 (TECHON 2017). 20th - 22th May 2017, Aston Tropicana Hotel, Bandung Indonesia

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี