แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องฟลูออร์โรสโคปี

จัดการตนเอง จัดการความรู้ที่มีอยู่ แล้วนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ นักรังสีการแพทย์ รพ.หนองบัวลำภู ที่มาศึกษาดูงานการตรวจพิเศษด้วยเครื่องฟลูออร์โรสโคปี (Fluoroscopy)

โอกาสพัฒนา
1.ศึกษาและทำความเข้าใจเครื่องที่ใช้งาน เช่น pulse fluoroscopy , looping technique เนื่องเทคนิคดังกล่าวช่วยลดปริมาณรังสีระหว่างการตรวจได้
2.ทำความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการตรวจ ตั้งแต่ ก่อนตรวจ ระหว่างตรวจ และหลังการตรวจ ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่รังสีเทคนิค รวมถึงการดูแล บริหารจัดการความเสี่ยงภัย
3.เรียนรู้จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลใบนัด การเตรียมตัวผู้ป่วย รวมถึง จัดบอรด์ให้ความรู้ ให้คำแนะนำผู้รับบริการ เพื่อเห็นภาพรวมการตรวจ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมพร้อม สำหรับการตรวจ
4.เรียนรู้เทคนิคอื่นๆที่ใช้ในการตรวจ รวมถึงร่วมเรียนรู้รังสีกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยาภาพรังสีที่ปกติและผิดปกติกับรังสีแพทย์

โอกาสพัฒนา มีทุกสถานที่ ทุกเวลา

ขอให้เปิดใจ ตั้งใจ ใส่ใจ

ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไข พัฒนา เพื่อรังสี(มี)เทคนิค นะครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)