เรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยม (Prisons in the socialist legal system)

เรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยม (เรือนจำฮังการี) มีแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงานที่มีลักษณะเหมือน และ คล้ายคลึงกันกับเรือนจำในประเทศในระบบกฎหมายคอมมอลลอร์ และ ซีวิลลอร์ ทั้ง แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ และ แนวคิดในการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม............................


เรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยม เป็นหนึ่งในเรือนจำจากระบบกฎหมาย ๓ ระบบกฎหมายใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบกฎหมายคอมมอลลอร์ ( Common law legal system) ระบบกฎหมายซีวิลลอร์ (Civil law legal system) และ ระบบกฎหมายสังคมนิยมจาก (Socialist legal system)โดยประเทศในระบบกฎหมายสังคมนิยม ดังกล่าว ต่างได้นำเอาหลักการใหม่ตามแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และ เลนิน (Lenin) มาใช้ทั้งสิ้น ประกอบด้วย ประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย คิวบา เกาหลีเหนือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีน และ ประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก เช่น โรมาเนีย บัลแกเรีย ฮังการี เป็นต้น สำหรับเรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยมที่นำเสนอในบทความนี้ คือ เรือนจำฮังการี (Hungarian Prison) โดยจะเป็นการกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน ภารกิจ วัตถุประสงค์ ปัญหาอุปสรรค และ กิจกรรมการดำเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้


การแสดงละครของนักโทษ

แนวทางการดำเนินงานของเรือนจำฮังการี เป็นการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ การดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือความปลอดภัยของประชาชนฮังการี มีวัตถุประสงค์ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยในเรือนจำ การดูแลนักโทษโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ และ การลดการกระทำผิดซ้ำ ด้านปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหานักโทษล้นคุก ในปัจจุบันเรือนจำฮังการี มีอัตราความแออัดยัดเยียดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑๓๐ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การจ้างแรงงานนักโทษ กิจกรรมสันทนาการ เช่น การจัดงานคริสต์มาสในเรือนจำ โปรแกรมการแสดงละครสำหรับนักโทษ เป็นต้น


คริสต์มาส ในเรือนจำ

โดยสรุป

การนำเสนอบทความ เรื่อง เรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยม (Prisons in the socialist legal system) มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงานของเรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยมในปัจจุบัน ว่า มีลักษณะเหมือน ลักษณะต่าง กับเรือนจำในระบบกฎหมายคอมมอลลอร์ (Common law) ระบบกฎหมายซีวิลลอร์ (Civil law) หรือไม่ ประการใด ซึ่งพบว่า เรือนจำในระบบกฎหมายสังคมนิยม (เรือนจำฮังการี) มีแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงานที่มีลักษณะเหมือน และ คล้ายคลึงกันกับเรือนจำในประเทศระบบกฎหมายคอมมอลลอร์ และ ระบบกฎหมายซีวิลลอร์ เช่น แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ และ แนวคิดในการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม เป็นต้น

...................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://bv.gov.hu/enบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Natthaphong Buntham (อาจารย์ต้น) จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา