การควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย (โดยไม่ใช้แบบจำลอง)

วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ ดูแลบำรุงและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานให้มีคุณภาพดี พร้อมใช้งานและมีผลต่อคุณภาพของภาพ การควบคุมคุณภาพเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่นักรังสีการแพทย์ต้องรับผิดชอบ

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคนิค วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ ดูแลบำรุงและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานให้มีคุณภาพดี พร้อมใช้งานและมีผลต่อคุณภาพของภาพ การควบคุมคุณภาพเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่นักรังสีการแพทย์ต้องรับผิดชอบ

การประเมินอย่างง่ายและไม่ทำลาย (noninvasive and simple) เป็นการตรวจสอบหรือการประเมินเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ด้วยวิธีการประเมินที่ง่าย เช่น การตรวจประเมินด้วยสายตา การทำความสะอาด ซึ่งไม่ไปรบกวนการทำงานของเครื่องหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

ในครั้งนี้ จะนำเสนอแนวทางการการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอุปกรณ์รับภาพ การทำความสะอาดอุปกรณ์รับภาพ และ การลบสัญญาณตกค้างบนแผ่นรับภาพดิจิทัล (digital imaging plate) รวมถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณภาพต่อไป

Download QC in digital_13_Oct_2016.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)