​ชื่อ story telling (เรื่องเล่า…..เร้าพลัง)

ชื่อ story telling (เรื่องเล่า…..เร้าพลัง)

-ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้

สถานที่ที่ทำงาน ณ กศน. แห่งหนี่งปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา ข้าพเจ้าแทบไม่เคยเห็นหลักสูตรเลย เวลาจะขอดูหลักสูตรค่อยข้างจะหวงงานกัน การทำหลักสูตรยังใช้แค่คน คนกลุ่มหนึ่งในการเขียนหลักสูตรทำให้หลักสูตรที่ใช้ไม่ได้ออกมาจากความร่วมมือของคนใน กศน ทำให้ยังไม่รู้ว่าหลักสูตรที่ใช้สอดคล้องกับบริบทของ กศน. .ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด

-แนวทางแก้ไข

ควรมีการให้ทุกคนที่ทำงานมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรรายวิชาต่างๆเพื่อเป็นการให้ในแต่ละวิชามีการวางแผ่นรายวิชาต่างๆเพื่อให้หลักสูตรที่ออกแบบมาใช้ในการสอนภาคเรียนต่อไปใช่และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

-ความประทับใจจากการทำงาน(Team work)

ที่เห็นได้เป็นรูปประทำเลย คือการตรวจข้อสอบกลางภาคที่ผ่านมาทุกคน บุคลากรประเภทต่างๆร่วมมือร่วมแรงกันตรวจข้อสอบและแยกขอสอบกันซึ่งผลที่เกิดออกมาคืองานที่ทำประสบความสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี ในที่ทำงานของข้าพเจ้า ท่านผู้อำนวยการจะเน้นย้ำเสมอให้อยู่กันแบบพี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความประทับใจในการทำงานที่ผ่านมาเกือบตลอด2ปีของข้าพเจ้า และเป็นการทำงานแบบ Team work

-Best practice

ในรอบปีการศึกษาที่ 1/2559 ที่ผ่านมาผลงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจ หรือเป็น Best practice ของข้าพเจ้ามีอยู่ 2 กิจกรรมใหญ่ๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลโครงการได้แก่

(1)ได้แก่โครงการกีฬา ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นถึงความสำคัญในการเล่นกีฬาและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ สอนให้รู้จักคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนักศึกษาให้ความร่วมมือแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ เป็นภาพแห่งความประทับใจในใจของข้าพเจ้า

(2)โครงการต่อมาเป็นโครงการ ขับขี่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างวินัยทางจราจร กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา กศน.แห่งหนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนมาเรียนจะเป็นช่วงอายุ ที่กำลังเป็นวัยรุ่น อารมร้อน ชอบขับรถไม่สวมหมวกนิระภัย ทำให้เห็นเกิดอุบัติเหตุค่อยข้างจะบ่อยครั้ง กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ได้มีการปลูกฝั่งจิตสำนึกให้เป็นผู้เครพกฎจราจรต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทหน้าที่ครู กศน.ตำบลในเมืองนครราชสีมาและปัญหาการในการใช้หลักสูตร นายอิทธิศักดฺิ์ อิทธิพิบูลความเห็น (0)