ข้อสอบสุขศึกษา (วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559)


นี่ก็ใกล้ถึงการปิดภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนที่น่ารักของเรา ก่อนปิดเทอมก็ต้องมีสอบปลายภาคเรียน สิ่งที่ครูอย่างเราต้องทำคือการแต่งข้อสอบ.....ที่ผ่านมาเคยทำตอนกลางภาคเรียนว่ายากแล้วแต่นี้เราต้องมาแต่งข้อสอบปลายภาคแบบ PISSA (เป็นข้อสอบแบบไหนยังคิดภาพไม่ออกเลย)

นั้นงานยากมาอีกละ .... แต่ดีนะ ครูโป้งช่วยเราไว้ แกบอกจะติวช่วยเราในการทำข้อสอบแบบนี้ (รักครูโป้ง ครูในฝันนนนน)

แต่เราได้ฟังข่าวดีจากห้องวิชาการว่าาาาาาาาาาา...........ข้อสอบPISSA ทำเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ เท่านั้น (สุดยอดดดดดดดดดดด)

งั้นเรามาเริ่มแต่งข้อสอบสุขศึกษาเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนในปลายภาคกันเลย เราแต่งข้อสอบ 3 ตอน ตอนแรกเป็นข้อสอบตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบ ตอนที่สองถูกผิดและตแนที่สามเป็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อวัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่แท้จริงในการนำไปใช้

และนี่คือข้อสอบปลายภาคที่เราแต่งให้นักเรียนที่น่ารักของเรา ดังนี้

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพุทธิโศภน
วิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่

ตอนที่ 1 (10 ข้อ) คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1) เพราะเหตุใดเราจึงต้องเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว

ก. เพราะทำให้ทุก ๆ คนรักเรา

ข. เพราะทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน

ค. เพราะทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ง. เพราะทำให้ครอบครัวมีฐานะทางการเงินที่ดี

2) ข้อใดแสดงถึงการให้ความเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว
ได้ชัดเจนที่สุด

ก. พูดจาไพเราะกับแม่

ข. ทำงานบ้านที่ได้รับมอบหมาย

ค. จัดอาหารให้แม่รับประทานเมื่อเจ็บป่วย

ง. ช่วยเหลือตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

3) ถ้าเห็นเพื่อนร้องไห้อยู่ นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร

ก. เดินหนีไปให้ไกล

ข. ดุเพื่อนไม่ให้ร้องไห้

ค. เข้าไปปลอบใจเพื่อน

ง. ปล่อยให้เพื่อนร้องไห้

4) ข้อใดคือคุณลักษณะของการเป็นเพื่อนที่ดี

ก. จริงใจต่อเพื่อน

ข. พูดจาไพเราะกับเพื่อน

ค. ชวนเพื่อนออกกำลังกาย

ง. ถูกทุกข้อ

5)ลักษณะของเพื่อนชายที่ดีเป็นอย่างไร

ก. นินทาให้ร้าย

ข. พูดจาขู่ตะคอก

ค. เอาแต่ใจตนเอง

ง. จริงใจและเสียสละ

6) เหตุใดจึงไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า

ก. เพราะแม่สอนไว้

ข. เพราะเราไม่รู้จักเขา

ค. เพราะเขาหน้าตาน่ากลัว

ง. เพราะเขาอาจทำอันตรายเรา

7) เพศชายควรแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยอย่างไร

ก. มีน้ำใจเสียสละ

ข. พูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน

ค. รังแกและหยอกล้อเพศหญิง

ง. เล่นใกล้ชิดกับเพื่อนผู้หญิง

8) ข้อใดจัดเป็นสถานการณ์อันตรายจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ก. แบ่งขนมให้เพื่อนรับประทาน

ข. ขึ้นรถไปกับคนไม่รู้จักตามลำพัง

ค. ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว

ง. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อน

9) ข้อใดคือประโยคคำพูดปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองเสพสารเสพติด

ก. “ขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม”

ข. “ไม่หรอกครับ/ค่ะ สารเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี”

ค. “เราไม่มีเงินซื้อสารเสพติดมาเสพได้หรอก”

ง. “ขอกลับไปตัดสินใจก่อนนะ พรุ่งนี้จะให้

คำตอบ”

10) เพศหญิงควรแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยอย่างไร

ก. รักนวลสงวนตัว

ข. เข้มแข็งกล้าหาญ

ค. พูดจาเสียงดังฟังชัด

ง. แต่งกายทะมัดทะแมง

ตอนที่ 2 (10 ข้อ)
คำสั่ง
: จงเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด

.....................1. ลักษณะครอบครัวแบ่งเป็นครอบครัวเล็กกับครอบครัวใหญ่

.....................2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวคือช่วยเหลืองานในบ้าน รู้จักอดออมและเห็นแก่ตัว

.....................3. คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวประกอบไปด้วยการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว

.....................4. เพื่อนคือคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคย เป็นผู้ที่คุยกับเราและเล่นกับเรา ทำให้ไม่เหงา

.....................5. วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน มีดังนี้ ไม่รังแกเพื่อน มีน้ำใจให้เพื่อนลอกการบ้าน

.....................6. คุณค่าของความเป็นเพศชาย ต้องมีความเป็นผู้นำ ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอ รู้จักการเสียสละ
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า

.....................7. คุณค่าของความเป็นเพศหญิง แต่งกายเรียบร้อย ฝึกความเป็นผู้นำ มีความเข้มแข็ง
เล่นคลุกคลีกับเพศชาย

.....................8. มารยาทในการเรียนของนักเรียนคือ ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในชั้นเรียน ยกมือถามครูก่อน
ถามคำถาม

.....................9. การแต่งกายล่อแหลม อยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสอง การเที่ยวกลางคืนเป็นการกระทำที่
นำไปสู่อันตรายทางเพศ

.....................10. การรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าและไปไหนมาไหนกับบุคคลที่ไม่รู้จักเป็นการกระทำไม่นำไปสู่อันตรายทางเพศ

ตอนที่ 3 (10 ข้อ) คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้

 • ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • ถ้าครอบครัวไม่มีความอบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร
  ตอบ.......................................................................................................................................
 • นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนได้อย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • เมื่อทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • การเล่นกับเพื่อนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
  ตอบ........................................................................................................................................
 • การมีมารยาททางสังคมทีเหมาะสมกับเพศของตนจะส่งผลอย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • เมื่อมีปัญหาในเรื่องเพศ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................
 • เมื่อมีคนแปลกหน้าไม่รู้จักมาชวนไปเที่ยว นักเรียนจะใช้คำพูดปฏิเสธอย่างไร
  ตอบ........................................................................................................................................


เป็นอย่างไรบาง...ที่เห็นข้อสอบแบบนี้ อยากบอกว่าการแต่งข้อสอบเป็นอะไรที่ยากมาก ยากกว่าการทำข้อสอบตอนเรียนอีก......แต่ก็ทำได้

เป็นสิ่งที่เราเชื่อเสมอ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้....ถ้ายังไม่ลงมือทำ

คำสำคัญ (Tags): #e55151008
หมายเลขบันทึก: 616366เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2016 21:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ตุลาคม 2016 21:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง