Blog ร้างและจรรยาบรรณคนสมัคร Blog

 การอบรมBlog การสมัครBlog การเขียนBlog การอ่านBlog การแสดงความคิดเห็นในBlog

 น่าสนใจครับประเด็นที่พวกเราทีมงาน KKU_KM หรือ ทีมงานการจัดการความรู้แห่งมอดินแดง หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับ ชาวคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 หลายท่านมีประเด็น

 ๑. ทำอย่างไรจะกล้าเขียนBlog หรือ แรงจูงใจที่จะเขียน Blog เพื่อ แลก เปลียน เรียน รู้ ประสบการณ์

 ๒. ทำอย่างไรสมัคร Blog แล้วจะมีแรงอ่าน บันทึก อย่างต่อเนื่อง

 ๓. ทำอย่างไรจะให้ Blog ไม่ร้าง

 น่าสนใจครับ

 เชิญ "ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์  เป็นจรรยาบรรณ หรือไม่ครับ"

JJ