ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น พอถึงเรื่องโจทย์ปัญหาจะพบว่า นักเรียนไม่สามารถทำได้ ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ข้าพเจ้าพยายามให้นักเรียนอ่านโจทย์ซ้ำๆจนกว่าจะรู้ว่า โจทย์นั้นต้องการทราบอะไร โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง  จะหาคำตอบโดยวิธีใด เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ค่อยๆให้นักเรียนตีความจนรู้สึกว่าโจทย์นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ผลปรากฏว่า เมื่อให้นักเรียนทำบ่อยๆ นักเรียนเริ่มรู้สึกว่าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้นักเรียนเหล่านั้นมีเจตคติที่ดีกับคณิตศาสตร์และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย นักเรียนส่งการบ้านมากขึ้น