ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

@ หลักการที่สำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้ จากเอกสารการประชุมของประเทศต่างๆ ในเอเชีย (APEID 1977:29) ในการประชุมทบทวนประสบการณ์ต่างๆ ของประเทศในเอเชีย เรื่อง ยุทธศาสตร์การนำหลักสูตรไปใช้ได้สรุปเป็นหลักการสำคัญดังนี้ 1. วางแผนและเตรียมการนำหลักสูตรไปใช้โดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่วมแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนและจัดเตรียมทรพยากร (มนุษย์และวัสดุ) ให้พร้อม 2. จัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ให้ไปเป็นได้สะดวกและรวดเร็ว 3. กำหนดวิถีทางและกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นขั้นตอน รวมเหตุผลต่างๆที่จะใช้ในการจูงใจครูและติดตามผลการปฏิบัติงาน

@ปัญหาในการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 1.ปัญหาด้านครู ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และขาดเอกสารประกอบหลักสูตร ครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและครูไม่มีการศึกษาหลักสูตรก่อนสอน 2.ปัญหาด้านผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักสูตรน้อย และผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของครู 3.ปัญหาด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหามากเกินไป ทำให้ใช้เวลาเรียนมากทำให้นักเรียนไม่มีเวลาปฏิบัติหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง4.ปัญหาด้านหน่วยงานกลาง ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ การฝึกอบรมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้แก่ครูและบุคลาการที่เกี่ยวข้องยังไม่ทั่วถึงหรือไม่ตรงกับความต้องการของครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

@ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา ของข้าพเจ้า สำนักงานกศน.ตำบลหนองบัวแดง สำหรับปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาของข้าพเจ้านั้น ของยกมา 3 ด้านดังนี้ 1.ปัญหาด้านครูผู้สอน เนื่องจากครู กศน.ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ครูบางคนหรือหลายคนอาจไม่ได้จบสายการศึกษา หรือมีคุณวุฒิด้านการศึกษา ดังนั้นจึงทำครูเหล่านี้ไม่มีความรู้ด้านหลักสูตรซึ่งเป็นปัญหาต่อการนำหลักสูตรไปใชัในสถานศึกษา 2.ปัญหาด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีความรู้ควมเชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา ซึงสงผลต่อการบริหารหรืออำนวยการในการใช้หลักสูตร 3.ปัญหาด้านการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้แก่บุคลาการของสถานศึกษาในด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาความเห็น (1)

พรสุดา
IP: xxx.68.6.136
เขียนเมื่อ 

แล้วการแก้ปัญหาของการนำหลักสูตรไปใช้มีไหมค่ะ