การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย


ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย
เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
ชื่อผู้วิจัย นางสุนันทา สุพรรณ
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปีที่พิมพ์ 2559


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนห้อง 3/6 มีนักเรียน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถกัน เครื่องมือในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน มีความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม มีความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องภาษาถิ่นของไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.44-0.75 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.25-0.63 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.38–0.90 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ E1/E2 และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการทดสอบ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.47/82.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่นของไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.48, S.D. = 0.46) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูให้กำลังใจ คอยแนะนำ และกล่าวคำชมเชยเมื่อนักเรียนทำผลงานได้ดี (= 4.66, S.D. = 0.48) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน (= 4.63, S.D. = 0.49) และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (= 4.59, S.D. = 0.50) ตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยการศึกษา



ความเห็น (0)