ความหมายของ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ข้อมูล (Data) คือ สิ่งที่เราสนใจ / สิ่งที่เกิดขึ้นในงาน สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ได้

ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งระดับบุคคล องค์กร

ความรู้เกิดจาก การเรียนรู้ โดยการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ปฏิบัติ ซ้ำ ๆ โดยถ้าพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ในองค์กร จะเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) และถ้า นวัตกรรมนั้น ไดัรับการยอมรับ และนำไปใช้ในสังคม เรียก เทคโนโลยี (Technology)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM1ความเห็น (0)