งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
ชื่อผู้รายงาน นางมณฑิรา ปัญญาหาญ
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน และนักเรียนมีความสามารถใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) จำนวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกทักษะประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แบบฝึกทักษะ ได้แก่ แบบฝึกทักษะคำนาม แบบฝึกทักษะคำสรรพนาม แบบฝึกทักษะคำกริยา แบบฝึกทักษะคำวิเศษณ์ แบบฝึกทักษะคำบุพบท แบบฝึกทักษะคำสันธาน แบบฝึกทักษะคำอุทาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.38 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.25 - 0.88 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.34 - 0 .74 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ E1/E2 และการทดสอบที (t-test - Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.42/82.58 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (S.D. = 0.50) หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดคำไทย รู้ใช้ ได้ประโยค อยู่ในระดับมาก


หมายเลขบันทึก: 614095เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2016 07:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2016 07:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

งานวิจันที่แก้ปัญหาผู้เรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี