การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดพิธีเปิดชมรม และเชิญผมไปพูดเรื่อง การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ (part I), (part II)


ในพิธีเปิดชมรม ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อ. ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย เล่าเรื่องการศึกษาของโรมันโบราณ โดยพาไปเที่ยวเมือง Ephesus ในตุรกี ซึ่งเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรีก อายุ ๓ พันปี และต่อมาเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรโรมัน ท่านพาไปชมทรากหอสมุด Library of Celsus ที่สร้างสมัยโรมันและชมรูปสลักหินอ่อนของเทพี ๔ องค์ ที่อยู่ ๒ ข้างประตูทางเข้าหอสมุด คือ Sophia, Arete, Ennoia, และ Episteme ซึ่งเป็นเทพแห่ง ความปรีชาฉลาด, คุณธรรม, สติปัญญา, และ ความรู้ ตามลำดับ อาจารย์ชัยณรงค์ท่านบอกว่า การศึกษาต้องปลูกฝังคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้


ยังไม่ได้ทำหน้าที่วิทยากร ผมก็ได้เปิดกระโหลกตนเอง ว่าที่ตนจะพูดนั้น โรมันตระหนักมาสองพันปีแล้ว แต่เดาว่าสมัยโรมันสังคมเปลี่ยนแปลงช้า จึงไม่มีเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของอนาคต


คติพจน์ของโรงเรียนเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คือ คุณธรรมเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีเกียรติ น่าประทับใจยิ่งนัก


วิจารณ์ พานิช

๑ ส.ค. ๒๕๕๙[download ppt part I]

[download ppt part II]บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)