การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

iceearth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

ผู้เขียน : นางปิยนันท์ ใจแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

...............................................................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งครูต้องคิดพัฒนากระบวนการสอนนักเรียนให้สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอีกวิธีหนึ่ง
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ได้เพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ สำรวจ สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ ร่วมดูแล และร่วมเรียนรู้ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพื้นฐานต่างๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผน แบ่งปันหน้าที่กันทำงาน สังเกต สำรวจค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา ปรับปรุง นำเสนอ แลกเปลี่ยน สรุปความรู้ ทักษะทางสังคมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
๒.๒. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
๓. เป้าปริมาณ

๓.๑ เชิงปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

- ครูร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

๓.๒. เชิงคุณภาพ

- นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐานการเรียนรู้

- ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑. ประชุมวางแผน

มิ.ย. ๕๙

๖,๐๐๐

ผู้บริหาร

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

มิ.ย. ๕๙

ผู้บริหาร

๓. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

มิ.ย. ๕๙

คณะกรรมการ

๓.๑. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รอบโรงเรียน

๑ ก.ค. ๕๙

คระครูทุกคน

๓.๒. เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้

- ฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวเรียนรู้ นำไปสู่ความพอเพียง

๑ ก.ค. ๕๙

นายรักชาติและคณะครูสายชั้น ป.๑

- ฐานการเรียนรู้ส้วมสุขสันต์สู่ชุมชน

๑ ก.ค. ๕๙

นางสมใจและคณะครูสายชั้น ป.๒

- ฐานการเรียนรู้อนุบาลตาก ร่วมใจ ใช้ชีวิตพอเพียง

๑ ก.ค. ๕๙

นส.เจริญและคณะครูสายชั้น ป.๓

- ฐานการเรียนรู้รักสุขภาพ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑ ก.ค. ๕๙

นางรุ่งนภาและคณะครูสายชั้น ป.๔

- ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ

๑ ก.ค. ๕๙

นางรัชนีกรคณะครูสายชั้น ป.๕

- ฐานการเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

๑ ก.ค. ๕๙

นายสุภาพและคณะครูสายชั้น ป.๖

๔. สรุปผลการดำเนินงาน

ส.ค ๕๙

ครูสกุณาและคณะ

๕. รายงานผลการดำเนินงาน

ส.ค. ๕๙

ครูสกุณาและคณะ

๕. ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

๑. ร้อยละของนักเรียนที่พัฒนาทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน

- ทดสอบ

- ประเมินความพึงพอใจ

-ใบงาน

-แบบประเมินความพึงพอใจ

๒. ร้อยละของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

- ประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนโดยใช้กิจกรรม เป็นฐานการเรียนรู้

๒. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ความเห็น (0)