EOL04: FBD, A Dimensional Analysis

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Dimensional Analysis (DA) การวิเคราะห์เชิงมิติ คือวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในสิ่งที่ซับซ้อน ของศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมิติ มากมุมมอง นำสู่การสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งในทางกายภาพและจิตภาพ ที่สามารถลดทอนความยุ่งยากในการทำความเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนเหล่านั้น [ TMT ]

ความเป็น DA รูปหนึ่งที่มักใช้ในการศึกษาแรงที่กระทำต่ออาคารบ้านเรือน, วัตถุชิ้นหนึ่ง หรือแม้แต่ ปัญหาต่างๆ ของชีวิต คือ Free Body Diagram

#กายภาพ (Physicality)

Free Body Diagram หรือ FBD ในทางฟิสิกส์หรือวิศกรรมศาสตร์ คือการเขียนแผนภาพของแรงที่เป็นไปได้ใน ด้วยภาพวาดอย่างง่ายเพื่อลดความซับซ้อนจากวัตถุจริง

X คือ มิติขั้นพื้ฐานของตรรกะและจิตใต้สำนึกของมนุษย์ [ TMT ]

เพราะ X นั้นสื่อถึงแกนราบแนวนอน ที่สื่อถึงดินที่ยอมจำนนต่อแรงโน้มถ่วง (แรงหนึ่งของพระเจ้า) มิติพื้นฐานหรือสภาวะการยอมจำนน หรืออาจเรียกได้ว่า สภาวะสถิต (Static stage) ซึ่งเป็นสภาวะพื้นฐานหรืออย่างง่ายที่สุดต่อการศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

#จิตภาพ (Spirituality)

แน่นอนว่า บางครั้งปัญหาที่เรากำลังเผชิญก็เป็นปัญหาที่รับมือได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือ แก้ไขกันได้ในระดับ พื้นฐาน (Static stage - SS) และหลายๆครั้งปัญหาก็เกินวิสัยที่จะแก้ไขด้วย SS เมื่อมันอยู่ในระดับจิตภาพ

เครดิตรูปจาก: physics.wku.edu

[ ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้ ]

The Analogy : Prototyping analogical method by applying #Dimensional #Analysis, Boolean Algebra and Basic principle of Language(structure)

http://mobile.facebook.com/222418551149070/photos/...

http://physics.wku.edu/phys201/Information/Problem...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้ (Equilibrium of Learning)ความเห็น (0)