ผลจากการอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรมืออาชีพ


ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน นับว่ายังมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังไม่ค่อยเข้าใจนโยบายของกรม บทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจน มีผลให้การทำงานมีข้อผิดพลาด การแก้ไขปัญหายังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะปัญหาในการสื่อสารทำความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ปัญหาในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือในการจัดเวทีชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ได้


จึงตระหนักถึงความสำคัญของของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองเป็นผู้มีความรู้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพโดยเริ่มจากการศึกษาหาความรู้จากตำราหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย บทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพที่ดี การปรับทัศนคติให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการอยู่เสมอ การเปิดโอกาสและให้โอกาสตัวเองในการศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ความรู้ที่แตกต่างออกไป เช่น การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพอื่นๆ และการรู้จักรับและปรับใช้นวัตกรรมความรู้ทางการเกษตรใหม่ๆมาใช้ในการทำงาน ที่สำคัญคือการออกพื้นที่สำหรับจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความสำพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร อย่างไรก็ตามจากการเรียนรู้ที่ผ่านมายังคงพัฒนาตนเองได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น


ด้วยเหตุนี้เมื่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ได้เปิดหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2559 ขึ้นตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็น Smart officer และเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม จึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart officer มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart farmer และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


สรุปผลการเรียนรู้และพัฒนา

ผลการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวเองที่กำหนดไว้

การพัฒนาตนเอง

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพทั้ง 3 ครั้งนั้น ช่วยปรับทัศนคติของตัวเองให้เกิดความศรัทธา ภาคภูมิใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะด้านงานส่งเสริมการเกษตร ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองสู่การเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับมืออาชีพ (Smart Extension officer) ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญรอบด้าน ส่งผลให้สามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การทำงานในหน้าที่จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาองค์กร

เมื่อมีการพัฒนาตนเองในด้านการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ทำให้เกิดการร่วมมือกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร และได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกรและหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การอบรมยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันระหว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร

การพัฒนาเกษตรกร

ในการพัฒนาตนเองและองค์กรทำให้การทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้เกษตรกรและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง จึงทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเพิ่มขีดความรู้ความสามารด้านการเกษตรทำให้เกิดความมั่นคงทางรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer ในอนาคต

หมายเลขบันทึก: 612671เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 19:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 19:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ดีใจกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มี นวส.มืออาชีพรุ่นใหม่...เขียนอย่างที่ทำ เขียนบ่อยๆ(อ่านบ่อยๆ)อีกไม่นานก็จะเป็นผู้เยี่ยมยุทธในการทำงานและนักเขียนมืออาชีพ ให้กำลังใจครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี