วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

  • เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2549 คณาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรับปรุงหัวข้อเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการจัดทำ e-learning  สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2550 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มมส. (CARD) ได้เข้ามาร่วมชี้แจงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ด้วยระบบ MSU-Cyberclass ด้วย โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

<div style="text-align: center"></div>