การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ได้มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง
ดังนี้
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย,
4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
5. ส่งเสริมด้านวิชาการงานและอาชีพ
6. เน้นการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
8. ส่งเสริมการสืบค้นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และมาตรฐานของงาน
10. สนองนโยบายของ ศธ. , สพฐ. และ สพท.สพ. เขต 2