Contact

ธรรมะจากข่าว

  แง่คิด ข้อคิด  

ขนเฮโรอีน  นายเอียน  เจมส์ นิวตัน ชาวอังกฤษ  และนางสังวาลย์   ภรรยาชาวไทย  ถูกตำรวจ ปส.  ตามจับกุมได้ที่ท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตขณะเตรียมขนเฮโรอีน  40  กิโลกรัม  ลงเรือยอชต์ไปขายต่างประเทศ

          ข้อคิดที่ได้จากข่าว  การประกอบอาชีพทุจริตอาจได้เงินมากเร็วและสบาย   แต่ก็จะทำให้ชีวิตไม่มีความสุข    เนื่องจากต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีคนจับได้   และจะเป็นผลเสียแก่ตนเอง    ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ทำให่จิตใจไม่สงบ และส่งผลเดีอดร้อนให้แก่สังคม  ดังนั้นทุกคนควรหางานทำที่สุจริต    ถึงจะได้เงินน้อยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ไม่ได้ทำผิด

             

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 61250, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ข่าว

Recent Posts 

Comments (0)