Productivity  วิถีที่ควรใส่ใจในหน่วยราชการ                                                                                                                                                                                                          Productivity  หรือการเพิ่มผลผลิตนั้น......สำคัญไฉน...จึง มีความหมายให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อลูกค้า ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม การเพิ่ม ผลผลิตจึงมีแต่ได้ไม่มีเสียเป็น Win – Win  เพราะ Productivity   มีสูตรสำเร็จคือ P = Q C D S M E E   ตัว P หมายถึง Productivity , Q  หมายถึง  Quality , C หมายถึง  Cost   คือ   ราคาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม  D  หมายถึง  Delivery  คือการส่งมอบสินค้าหรือบริการด้วยความรวดเร็ว , S  หมายถึง  S afety  คือความปลอดภัยของพนักงาน , M  หมายถึง  M orale   คือขวัญและกำลังใจของพนักงาน, E  หมายถึง Environment คือการคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าให้การผลิตหรือการทำงานให้ได้ผลิตภัณฑ์เกิดสิ่งที่เป็น มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม , E อีกตัวหนึ่ง หมายถึง Ethic คือคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการทำงาน มีการตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม                    หากจะจำแนกกลุ่มให้ชัดเจนก็สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่มประโยชน์เกื้อกูลคือ “QCD” เพื่อลูกค้า “MS” เพื่อพนักงาน และ “EE” เพื่อสังคม...                    นี่แหละส่วนผสมของ Productivity ที่เรามักมองผ่านไม่มองพิศจึงเชิญชวนให้หยุดคิดทบทวน หน่วยราชการก็นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่า เป็นเรื่องของธุรกิจ Productivity จึงเป็นวิถีที่ควรใส่ใจในหน่วยราชการ หากทั้ง     ผู้บริหารและทีมงานมีหัวใจของการทำงานที่จะยังซึ่งประโยชน์เกื้อกูลทั้งเพื่อลูกค้า  (ผู้รับบริการ) เพื่อพนักงาน(ทีมงาน) และเพื่อสังคม องค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ก็จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น.........                                                                                    ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์                                                                         อาทิตย์ ๑๙ ก.ย.๔๙